ХАРЬКОВ МЕДИЦИНСКИЙ.
https://med.com.ua/articles/27/584.html

НАКАЗ від 31 грудня 2004 року N 685 Про експериментальне впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах III - IV рівнів акредитації у 2004 - 2010 рр.

Министерство охраны здоровья Украины


 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 31 грудня 2004 року N 685

Про експериментальне впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах III - IV рівнів акредитації у 2004 - 2010 рр.

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 21 жовтня 2005 року N 546

На виконання Указу Президента України від 17.02.2004 N 199/2004 "Про заходи щодо вдосконалення вищої освіти України", відповідно до наказу МОН України від 22.03.2004 N 49 "Заходи щодо реалізації положень Болонської декларації в системи вищої освіти і науки України на 2004 - 2005 роки", наказу МОН України від 20.10.2004 N 812 "Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу", наказу МОЗ України від 22.03.2004 N 148 "Заходи щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої медичної і фармацевтичної освіти на 2004 - 2005 роки", рішенні колегії МОЗ України від 12.05.2004 р. N 5 "Про подальші заходи щодо покращання діяльності вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти", наказую:

1. Затвердити Програму експериментального запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладах III - IV рівнів акредитації у 2004 - 2010 рр. (далі - Програма) після погодження з МОН України.

2. Управлінню освіти і науки (Волосовець О. П.), управлінню медичних кадрів та державної служби (Банчук М. В.), департаменту економіки і фінансів (Карамушка Л. І.), ректорам вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів МОЗ України забезпечити виконання Програми.

3. Управлінню освіти і науки (Волосовець О. П.) забезпечити організаційні заходи:

3.1. Провести до 25 лютого 2005 року на базі Національного медичного університету та його факультету підвищення кваліфікації, викладачів розширений семінар-нараду з проректорами з навчальної роботи, проректорами з міжнародних зв'язків, начальниками навчальних відділів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів з питань експериментального запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у контексті вимог Болонської декларації.

3.2. Подати на затвердження до 15.01.2004, погоджений з Міністерством освіти і науки України, експериментальний навчальний план підготовки лікарів за спеціальностями 7.110101 "Лікувальна справа", 7.110104. "Педіатрія", 7.110105 "Медико-профілактична справа".

3.3. Підготувати для обговорення на колегії МОЗ України до 01.03.2005 Концепцію реформування післядипломної медичної та фармацевтичної освіти та перелік спеціальностей і термінів підготовки в інтернатурі.

3.4. Провести на базі Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського у травні 2005 року науково-методичну конференцію "Медична та фармацевтична освіта і Болонський процес".

3.5. Затвердити до 1 лютого 2005 року Положення про Державну атестацію випускників вищих медичних навчальних закладів III - IV рівнів акредитації.

3.6. Забезпечити контроль за діяльністю факультетів підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів щодо підготовки професорсько-викладацького складу до впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

3.7. Перевірити реалізацію вищими навчальними закладами та закладами післядипломної освіти п. 4.1 - 4.2 наказу Міністерства освіти та науки від 21.05.2004 N 414 "Про запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни "Вища освіта і Болонський процес" щодо організації у 2004/2005 навчальному році у вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладах та закладах післядипломної освіти навчання за розробленою МОЗ України навчальною програмою науково-педагогічних та педагогічних працівників, слухачів факультетів підвищення кваліфікації викладачів, аспірантів та магістрантів.

4. Ректорам вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти:

4.1. Забезпечити відповідно до Програми поетапне впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу за визначеними напрямками підготовки і спеціальностями.

4.2. Розробити до 1 лютого 2005 року інформаційні пакети з напрямів (спеціальностей) підготовки відповідно до вимог наказу Міносвіти від 20.10.2004 "Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу".

4.3. Привести оснащення кафедр, рівень клінічних баз відповідно до вимог організації навчального процесу за кредитно-модульною системою, про що інформувати МОЗ України до 1 лютого, 1 травня 2005 року.

4.4. З метою організації проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищій медичній освіті та відповідно до наказу МОН України від 23.01.2004 N 48 "Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу" до 01.02.2004 звернутись до Міністерства освіти і науки України щодо приєднання до мережі вищих навчальних закладів - учасників педагогічного експерименту МОН України;

4.5. До 01.02.2004 укласти двосторонні міжнародні угоди між вищими медичними (фармацевтичним) навчальними закладами МОЗ України та медичними факультетами університетів Центральної та Західної Європи з метою ознайомлення із засадами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у європейських університетах;

4.6. Відповідно до укладених міжуніверситетських угод, протягом січня - лютого 2005 року забезпечити направлення на тижневе стажування до європейських університетів груп викладачів та проректорів з навчальної роботи та міжнародних зв'язків і начальників навчальних частин вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів, які досконало володіють іноземною мовою;

4.7. Вжити заходів щодо отримання вищими медичними (фармацевтичним) навчальними закладами грантів у європейських освітніх програмах;

4.8. Продовжити запровадження у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах та закладах післядипломної освіти навчальної дисципліни "Вища медична освіта і Болонський процес" для науково-педагогічних та педагогічних працівників, слухачів факультетів підвищення кваліфікації викладачів, аспірантів та магістрантів;

4.9. Продовжити у весняному семестрі 2004/2005 навчального року проведення тематичних лекцій для студентів, лікарів-інтернів та курсантів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти з метою роз'яснення основних ідей Болонського процесу;

4.10. Навчально-методичні матеріали та розробки, підготовлені у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах та закладах післядипломної освіти щодо запровадження у навчальний процес засад Болонської декларації надавати на попереднє рецензування до Робочої групи МОЗ України, створеної відповідно до наказу МОЗ від 17.06.2004 року N 309.

5. Центральному методичному кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України (Вітенко І. С.) подати Управлінню освіти і науки:

5.1. До 1 січня 2005 року графік розробки типових навчальних програм дисциплін, які відповідають Галузевим стандартам вищої освіти та експериментальному навчальному плану.

5.2. До 1 березня 2005 року типові навчальні програми з дисциплін, які за експериментальним навчальним планом викладаються на 1 - 2 курсах та згідно з графіком (пункт 5.1) на 3 - 6 курсах.

6. Ректору Української медичної стоматологічної академії Ждану В. М. подати до 20.01.2005 на розгляд МОЗ України експериментальний навчальний план та Концепцію реформування системи підготовки лікарів-стоматологів в Україні та приведення її у відповідність до вимог Болонської декларації, підготовлену спеціалістами профільної лабораторії спільно з провідними фахівцями галузі.

7. Ректору Національного фармацевтичного університету Черниху В. П. подати до 20.01.2005 на розгляд МОЗ України експериментальні навчальні плани та Концепцію реформування системи підготовки провізорів в Україні та приведення її у відповідність до вимог Болонської декларації, підготовлену спеціалістами профільної лабораторії спільно з провідними фахівцями галузі.

8. Ректору Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика Вороненку Ю. В. та ректору Національного фармацевтичного університету Черниху В. П. подати до 15.01.2005 на розгляд МОЗ України доопрацьовану Концепцію реформування системи післядипломної підготовки лікарів і провізорів в Україні та приведення її у відповідність до вимог Болонської декларації, підготовлену фахівцями профільних лабораторій спільно з провідними фахівцями галузі.

9. Ректорам регіональних базових вищих навчальних закладів: ректору Національного медичного університету Москаленку В. Ф., ректору Вінницького національного медичного університету Морозу В. М., ректору Львівського національного медичного університету Зіменківському Б. С., ректору Національного фармацевтичного університету Черниху В. П., ректору Донецького державного медичного університету Казакову В. М. забезпечити координацію робіт з впровадження експериментальних навчальних планів у регіональних групах вищих медичних навчальних закладів та моніторинг його результатів. Щоквартально надавати до Управління освіти і науки звіти про виконану роботу з запровадження кредитно-модульної системи.

10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра В. Г. Передерія.

 

Міністр 

А. В. Підаєв 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 31 грудня 2004 р. N 685 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник Міністра охорони здоров'я
України
______________ В. Г. Передерій

від 30 грудня 2004 року 

ПОГОДЖЕНО
Заступник Міністра освіти і науки
України
______________ М. Ф. Степко

від 30 грудня 2004 року 


ПРОГРАМА
експериментального запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах III - IV рівнів акредитації у 2004 - 2010 навчальному році

N 

Назва заходів 

Термін 

Виконавці 

I 

Підготовчий етап реформування вищої медичної (фармацевтичної) освіти на засадах Болонського процесу 

 

 

1. 

Затвердження експериментального навчального плану підготовки лікарів за спеціальностями 7.110101 "Лікувальна справа", 7.110104 "Педіатрія", 7.110105 "Медико-профілактична справа" заснованого на принципах кредитно-модульної системи організації навчального процесу 

До 15 січня 2005 

Управління освіти і науки, робоча група МОЗ України, ЦМК з ВМО 

2. 

Розробка та затвердження навчальних програм з дисциплін 1 - 2 курсів відповідно до ГСВО, експериментального навчального плану 

2005, січень - березень 

Управління освіти і науки, робоча група МОЗ України, ЦМК з ВМО 

3. 

Приведення у відповідність до світового та європейського стандарту системи післядипломної підготовки лікарів: підготовка нормативних документів 

До 1 лютого 2005 

Управління освіти і науки, робоча група МОЗ України, ЦМК з ВМО 

4. 

Приведення у відповідність до світового та європейського стандарту системи підготовки медичних сестер, помічників лікарів, молодших спеціалістів: підготовка нормативних документів 

До 1 березня 2005 

Управління освіти і науки, робоча група МОЗ України, ЦМК з ВМО 

5. 

Методичне забезпечення організації навчального процесу, заснованого на принципах кредитно-модульної системи 

2004 - 2005 н. р. 

Управління освіти і науки, робоча група МОЗ України, ЦМК з ВМО, ректори ВНЗ та ЗПО 

6. 

Кадрове та матеріально-технічне забезпечення організації навчального процесу, заснованого на принципах кредитно-модульної системи 

2004/2005 н. р. 

Ректори ВНЗ та ЗПО 

7. 

Розробка та впровадження Програми організації навчання професорсько-викладацького складу ВНЗ з питань методології та реформування вищої медичної (фармацевтичної) освіти на засадах Болонського процесу 

2004/2005 н. р. 

Управління освіти і науки, робоча група МОЗ України, ЦМК з ВМО, ректори ВНЗ та ЗПО 

8. 

Розглянути питання щодо здійснення розрахунків та забезпечення фінансування заходів по реформуванню вищої медичної і фармацевтичної освіти на засадах Болонського процесу 

До 1 травня 2005 

Департамент економіки та фінансів 

II 

Реформування вищої медичної (фармацевтичної) освіти на засадах Болонського процесу 

 

 

 

1-й етап 

2005/2006 н. р. 

 

9. 

Введення експериментального навчального плану на 1, 2 курсах медичних факультетів 

2005, вересень 

Управління освіти і науки, ректори ВНЗ 

10. 

Введення кредитно-модульної системи організаційно-навчального процесу на 1, 2 курсах стоматологічних, фармацевтичних факультетів 

2005, вересень 

Управління освіти і науки, ректори ВНЗ 

11. 

Кадрове, матеріально-технічне, методичне забезпечення навчального процесу, заснованого на принципах кредитно-модульної системи на даному етапі 

2005, вересень 

Управління освіти і науки, ректори ВНЗ 

12. 

Укладання договорів з європейськими ВНЗ-партнерами ECTS обміну студентами 

2005, вересень - грудень 

Управління освіти і науки, ректори ВНЗ 

13. 

Введення системи кураторів у ВНЗ з метою організації з ВНЗ-партнерами ECTS обміну студентами 

 

Ректори ВНЗ 

14. 

Участь ВНЗ в освітніх грантових програмах 

2005 

Ректори ВНЗ та ЗПО 

15. 

Аналіз результатів та ефективності запровадження кредитно-модульної системи для підвищення якості підготовки фахівців 

2005/2006 н. р. 

Управління освіти і науки, робоча група МОЗ України, ЦМК з ВМО, ректори ВНЗ та ЗПО 

 

2-й етап 

2006/2007 н. р. 

 

16. 

Введення навчального плану (2005 року), заснованого на принципах кредитно-модульної системи, на 2-му, 3-му роках навчання на медичних факультетах 

вересень 2006 

Управління освіти та науки, ректори ВНЗ 

17. 

Введення кредитно-модульної системи організації навчального процесу на 3 курсах стоматологічних, фармацевтичних факультетів 

2006, вересень 

Управління освіти і науки, ректори ВНЗ 

18. 

Кадрове, матеріально-технічне, методичне забезпечення навчального процесу, заснованого на принципах кредитно-модульної системи на даному етапі 

2006, вересень 

Управління освіти і науки, ректори ВНЗ 

19. 

Проведення моніторингу результатів впровадження кредитно-модульної системи та їх постійне висвітлення в науково-методичних виданнях, засобах масової інформації та на ВЕБ-сторінках вищих навчальних закладів 

2006/2007 н. р. 

Управління освіти і науки, ректори ВНЗ 

20. 

Організації з ВНЗами-партнерами ECTS обміну студентами 

2006/2007 

Управління освіти і науки, ректори ВНЗ 

21. 

Участь ВНЗ в освітніх грантових програмах 

2006/2007 

Ректори ВНЗ та ЗПО 

 

3-й етап 

2007/2008 2008/2009 н. р. 

 

22. 

Введення експериментального навчального плану, заснованого на принципах кредитно-модульної системи, на 4, 5, 6 курсах медичних факультетів 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 вересень 

Управління освіти і науки, ректори ВНЗ 

23. 

Введення кредитно-модульної системи організації навчального процесу на 4, 5 курсах стоматологічних, фармацевтичних факультетів 

2007/2008 2008/2009 вересень 

Управління освіти і науки, ректори ВНЗ 

24. 

Кадрове, матеріально-технічне, методичне забезпечення навчального процесу, заснованого на принципах кредитно-модульної системи на даному етапі 

2007/2008 2008/2009 вересень 

Управління освіти і науки, ректори ВНЗ 

25. 

Аналіз результатів та ефективності запровадження кредитно-модульної системи для підвищення якості підготовки фахівців 

2007/2008 2008/2009 н. р. 

Управління освіти і науки, ректори ВНЗ 

26. 

Організації з ВНЗами-партнерами ECTS обміну студентами 

2007/2008, 2008/2009 

Ректори ВНЗ 

27. 

Участь ВНЗ в освітніх грантових програмах 

2007/2008, 2008/2009 

Ректори ВНЗ 

 

4-й етап 

 

 

28. 

Завершення перехідного етапу та впровадження системи підготовки лікарів на додипломному етапі на медичному, стоматологічному факультетах у відповідності до світової та Європейської систем. Скасування до дипломної спеціалізації лікарів 

2009/2010 н. р. 

МОЗ України 


 

Начальник управління
освіти і науки 

 
О. П. Волосовець 


(Програма із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 21.10.2005 р. N 546)

 

©2004-2005 LotusSoft.
Все права защищены.