Суббота, 16 Января, 2021 г.
О Проекте Контакты и партнеры Карта сайта
Харьков медицинский
Поиск: по названию  адресу 
Главная / Медицинские публикации / Авторы / Министерство охраны здоровья Украины /

Про затвердження Положення про організацію та проведення практики студентів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів I - II рівнів акредитації

Про затвердження Положення про організацію та проведення практики студентів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів I - II рівнів акредитації

Наказ Міністерства охорони здоров'я України
від 7 грудня 2005 року N 690

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 січня 2006 р. за N 7/11881

З метою забезпечення приведення організації і проведення практики студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів I - II рівнів акредитації у відповідність до Закону України "Про вищу освіту", Галузевих стандартів вищої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18 жовтня 2004 року N 801 "Про затвердження складових Галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальностей напрямів 1101 Медицина і 1102 Фармація", підвищення якості підготовки молодших медичних (фармацевтичних) спеціалістів та бакалаврів медицини і фармації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію та проведення практики студентів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів I - II рівнів акредитації, що додається.

2. Уважати наказ Міністерства охорони здоров'я України від 16 квітня 1996 року N 78 "Про затвердження Інструкції про організацію та проведення практики студентів медичних та фармацевтичних вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 листопада 1996 року за N 663/1688, таким, що втратив чинність.

3. Відділу освіти і науки Департаменту кадрової політики, освіти і науки (Волосовець О. П.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державних адміністрацій, ректорам, директорам вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів I - IV рівнів акредитації забезпечити виконання цього наказу.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Пєрєдєрія В. Г.

 

Міністр 

Ю. В. Поляченко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра освіти і науки
України 

 
М. Ф. Степко 

Директор департаменту вищої
освіти Міністерства освіти і науки
України 

 
 
Я. Я. Болюбаш 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 7 грудня 2005 р. N 690

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 січня 2006 р. за N 7/11881 


ПОЛОЖЕННЯ
про організацію та проведення практики студентів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів I - II рівнів акредитації

1. Загальні положення

1.1. Положення розроблено на основі Закону України "Про вищу освіту", Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року N 93, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 1993 року за N 35.

1.2. Практика студентів проводиться відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти, затверджених наказом МОН України від 18 жовтня 2004 року N 801.

1.3. Практичне навчання включає такі типи практики:

- навчальну практику (практичні заняття);

- виробничу практику;

- переддипломну практику.

1.4. Для проведення всіх типів практики місцеві органи охорони здоров'я закріплюють відповідним наказом за вищими навчальними закладами I - II рівня акредитації (далі - навчальними закладами) бази практики (лікувально-профілактичні, санітарно-профілактичні та фармацевтичні заклади), які мають належні умови для проходження практики студентами.

1.5. Між базами практики та навчальним закладом укладаються угоди про співпрацю. Тривалість дії угод погоджується договірними сторонами.

1.6. Керівникам лікувально-профілактичних, санітарно-профілактичних та фармацевтичних закладів, що є базами практики, необхідно створити необхідні умови для забезпечення проведення практичних занять, забезпечити місцем для переодягнення студентів, надати можливість користуватись функціональними підрозділами лікувально-профілактичного закладу, забезпечити студентам умови безпечної роботи.

1.7. На кожну групу студентів (20 - 30 осіб), що проходять практику поза навчальним закладом, призначається методичний керівник з числа досвідчених викладачів навчального закладу, які мають вищу медичну (фармацевтичну) освіту.

1.8. Тривалість роботи методичного керівника практики визначається навчальним планом і не повинна перевищувати шести годин на день (без урахування вихідних та святкових днів). Кількість годин методичного керівництва враховується при складанні педагогічного навантаження викладача.

1.9. Проходження практики здійснюється студентами на базі однієї або декількох лікувально-профілактичних установ, у залежності від їх профілю, а також від програм практики.

1.10. Керівники практики навчальних закладів (заступник директора з навчально-виробничої роботи, завідувач практикою) установлюють зв'язок з керівниками лікувально-профілактичних установ, що є базами практики, погоджують термін проходження практики та надають відповідну документацію (накази по навчальному закладу про допуск студентів до проходження практики, призначення методичних керівників, направлення, путівки, залікові відомості).

1.11. Методичні керівники навчального закладу складають робочі програми практики у відповідності до навчальних планів та програм практик, визначають теми індивідуальних завдань для студентів, надають студентам методичну допомогу, перевіряють ведення студентами щоденника практики, готують документацію до диференційованого заліку з практики та беруть участь у його проведенні.

1.12. Загальне керівництво практикою студентів здійснюється керівником (заступником керівника) лікувально-профілактичного, санітарно-профілактичного, фармацевтичного закладу, завідуючим відділенням (відділом, лабораторією), головною медичною сестрою.

1.13. Безпосереднє керівництво практикою студентів від лікувально-профілактичної установи, що є базою практики, покладається на штатних кваліфікованих спеціалістів (головних і старших медичних сестер, старших лаборантів, старших провізорів), яким доручається група студентів у кількості до 10 осіб. Безпосередні керівники практики відповідають за проведення практики та забезпечують:

- розподіл студентів на місця проходження практики за графіком;

- проведення інструктажу з техніки безпеки у лікувально-профілактичному, санітарно-профілактичному та фармацевтичному закладі та безпосередньо на робочому місці;

- здійснення постійного контролю за роботою студентів, виконання ними програм практики;

- оцінювання якості роботи студентів, складання виробничих характеристик з відображенням у них виконання вимог програми практики, якості засвоєння професійних знань та умінь, ведення медичної документації, ставлення студентів до роботи, виконання індивідуальних завдань, організаційних здібностей, участі в освоєнні нової техніки та технологій, що використовуються у лікувально-діагностичному процесі.

2. Навчальна практика

2.1. Завданнями навчальної практики є закріплення студентами теоретичних знань з предметів відповідно до навчального плану та набуття ними практичних навичок і вмінь відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики Галузевих стандартів вищої освіти.

2.2. Практичні заняття проводяться у кабінетах і лабораторіях та на базах лікувально-профілактичних, санітарно-профілактичних та фармацевтичних закладів.

2.3. Для проведення навчальної практики з циклу природничо-наукових дисциплін група поділяється на підгрупи у кількості 8 - 12 осіб, а з циклу професійної та практичної підготовки - 5 - 7 осіб.

2.4. Навчальна практика проводиться у вигляді практичних занять цикловим або поточним методом з загальною тривалістю занять не більше 8 академічних годин на день.

2.5. Кожне пропущене заняття студенти відпрацьовують у час, вільний від занять, в умовах клінічної бази або кабінету доклінічної практики.

3. Виробнича практика

3.1. Виробнича практика має на меті набуття студентами професійних навичок із спеціальності, систематизацію, закріплення та розширення знань, отриманих під час вивчення циклу професійної і практичної підготовки, розвиток професійного мислення, прищеплення умінь організаторської діяльності в умовах лікувально-профілактичного закладу.

3.2. Виробнича практика проводиться на базах лікувально-профілактичних, санітарно-профілактичних, фармацевтичних та інших медичних закладів, які закріплені за вищим навчальним закладом наказом місцевих органів охорони здоров'я або мають з ним відповідні угоди.

3.3. Час проходження виробничої практики студентів становить 36 годин на тиждень.

3.4. Після проходження виробничої практики складається диференційований залік, який приймається методичним керівником від навчального закладу та безпосереднім і загальним керівником від лікувально-профілактичної установи. Оцінка з практики вноситься в залікову відомість за підписом членів комісії.

4. Переддипломна практика

4.1. Переддипломна практика проводиться після проходження теоретичного курсу, успішного складання іспитів та заліків, передбачених навчальними планами.

4.2. Переддипломна практика проводиться на базах практики або за місцем майбутньої роботи молодих спеціалістів. Під час переддипломної практики студенти виконують обсяг роботи відповідно до програм практики.

4.3. До переддипломної практики допускаються студенти, які повністю виконали вимоги навчального плану.

4.4. Студенти, які не виконали програму переддипломної практики, не допускаються до складання державних іспитів. Таким студентам видається академічна довідка про закінчення теоретичного курсу навчання. Вони можуть бути направлені на переддипломну практику повторно, але не раніше ніж через 10 місяців роботи на посаді молодшої медичної сестри за умови позитивної характеристики з місця роботи.

4.5. Після проходження переддипломної практики студенти складають диференційований залік комісії, склад якої визначається заступником директора з навчально-виробничої роботи (завідувачем практики) та затверджується директором навчального закладу. До складу комісії входять керівники практики від навчального закладу і від бази практики, викладачі спеціальних дисциплін. Диференційований залік з практики приймається на базах практики або у вищому навчальному закладі. Оцінка з практики вноситься в залікову відомість за підписом членів комісії.

5. Матеріальне забезпечення практики

Матеріальне забезпечення практики здійснюється відповідно до розділу 5 Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року N 93.

 

Директор Департаменту кадрової
політики, освіти і науки 

 
М. В. Банчук 


 

Разработка сайта - LotusSoft ©2003-2006 LotusSoft.    med@lotussoft.com.ua

©Авторские права принадлежат исключительно автору статьи.
Отвественность за содержание материала несет автор статьи.