Суббота, 23 Января, 2021 г.
О Проекте Контакты и партнеры Карта сайта
Харьков медицинский
Поиск: по названию  адресу 
Главная / Медицинские публикации / Авторы / Министерство охраны здоровья Украины /

НАКАЗ від 1 грудня 2005 року N 664 Про планування нової тематики на 2006 рік та прийняття результатів науково-дослідних робіт за 2005 рік

 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 1 грудня 2005 року N 664

Про планування нової тематики на 2006 рік та прийняття результатів науково-дослідних робіт за 2005 рік

З метою оцінки наукової діяльності підпорядкованих Міністерству охорони здоров'я науково-дослідних установ (НДУ), вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів і закладів післядипломної освіти (ВМНЗ), прийняття результатів виконання перехідних та закінчених у 2005 році науково-дослідних робіт (НДР), а також вирішення питань щодо планування наукової тематики на 2006 рік наказую:

1. Директорам НДУ і ректорам ВМНЗ подати до Департаменту кадрової політики, освіти і науки:

1.1 до 10 грудня 2005 року - заявки (запити) на фінансування замовлення на науково-технічну продукцію з 2006 року за встановленою формою (додаток 1) відповідно до умов конкурсного відбору проектів НДР (додатку 2);

1.2 звіти по перехідним НДР та клопотання щодо подальшого виконання кожної перехідної НДР, узгоджені з профільними Департаментами (підрозділами) МОЗ, проблемними комісіями МОЗ та АМН України, з розрахунками витрат на проведення досліджень у 2006 році та обґрунтованими рішеннями вчених рад НДУ і ВМНЗ;

1.3 пропозиції щодо припинення НДР, які виконуються не на належному науково-методичному рівні, втратили актуальність і не спрямовані на розробку нових медичних технологій та підвищення якості надання медичної допомоги;

1.4 до 25 грудня 2005 року - звіти про наукову діяльність за 2005 рік згідно з додатком 3;

1.5 звіти по завершеним НДР згідно з ДСТУ 3008-95 (Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення);

1.6 пропозиції до Реєстру галузевих нововведень за встановленою формою;

1.7 пропозиції щодо підвищення ефективності використання наукового потенціалу галузі та шляхів подальшого розвитку та реформування галузевої медичної науки та охорони здоров'я.

2. Департаменту кадрової політики, освіти і науки, Вченій медичній раді МОЗ спільно з профільними Департаментами (підрозділами), профільними проблемними комісіями МОЗ та АМН України, головними спеціалістами МОЗ:

2.1 в першому кварталі 2006 року заслухати звіти керівників НДУ і ВМНЗ про результати наукової діяльності за 2005 рік;

2.2 провести експертизу планових і звітних матеріалів НДУ та ВМНЗ, підготувати відповідні пропозиції щодо оцінки результатів наукової діяльності підпорядкованих установ за 2005 рік та планування тематики на 2006 рік.

3. Українському центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи:

3.1 за результатами наукової діяльності НДУ і ВМНЗ сформувати та забезпечити видання чергового випуску Реєстру галузевих нововведень.

3.2 забезпечити Реєстром галузевих нововведень регіональні управління охорони здоров'я, НДУ та ВМНЗ для організації широкого впровадження результатів наукових досліджень в практику охорони здоров'я.

4. Директорам НДУ і ректорам ВМНЗ подати до Департаменту кадрової політики, освіти і науки зведені плани НДР на 2006 рік відповідно до затверджених обсягів фінансування наукових досліджень.

5. Департаменту економіки, фінансів та майнових відносин здійснити фінансове забезпечення науково-дослідних робіт на проведення наукових досліджень у сфері профілактичної та клінічної медицини в межах коштів, передбачених в державному бюджеті 2006 року, і обсягів фінансування, визначених в договорах (угодах).

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Пєрєдєрія В. Г.

 

Міністр 

Ю. Поляченко 


 

Додаток 1
до наказу МОЗ України
від 1 грудня 2005 р. N 664 


ЗАЯВКА (ЗАПИТ)
НА ФІНАНСУВАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ НА НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ПРОДУКЦІЮ

1. Назва проекту

2. Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки

3. Державний замовник

4. Автори проекту розробки та відповідальні виконавці

Прізвище, ім'я, по батькові 

Науковий ступінь, місце роботи, посада, телефон 

Підпис 

 

 

 

 

 

 


5. Відомості про заявника проекту

Повна назва організації (підприємства)

Код організації за ЄДРПОУ

Підпорядкованість за СПОДУ

Місцезнаходження

Код території за СПАТО

Банківські реквізити

Форма власності (код за ЗКФВ)

Код галузі народного господарства за ЗКГНГ

Прізвище, ім'я, по батькові керівника підприємства

_____________________________________________________________________________________ 


Тел. _____________ Факс ____________ E-mail _____________

6. Ключові слова проекту (до 7 слів)

7. Організації-співвиконавці

Повна назва організації, відомча підпорядкованість 

Поштова адреса 

Частка у фінансуванні ( %) 

 

 

 

 

 

 


8. Спрямованість проекту (потрібне зазначити)

випуск нового виду продукції (послуг) 

[   ] 

поліпшення якості продукції (послуг), що випускається 

[   ] 

збільшення обсягів виробництва 

[   ] 

поліпшення умов праці 

[   ] 

поліпшення стану навколишнього середовища 

[   ] 

економія енергоресурсів 

[   ] 

економія матеріалів (сировини) 

[   ] 

зменшення зносу обладнання 

[   ] 

збільшення продуктивності праці 

[   ] 

поліпшення ефективності діагностики та лікування хворих 

[   ] 


9. Стадія розроблення та ступінь пророблення проекту (потрібне зазначити)

досліджено та обґрунтовано наукові аспекти 

____ % 

досліджено та обґрунтовано технічні аспекти проекту 

____ % 

досліджено та обґрунтовано економічні аспекти проекту 

____ % 

проведено експериментальні та теоретичні дослідження 

____ % 

розроблено робочу документацію 

____ % 

проведено патентні дослідження 

____ % 

наявність матеріально-технічної бази 

____ % 

наявність необхідного персоналу 

____ % 

визначено співвиконавців та інвесторів проекту 

____ % 


10. Мета проекту та його стислий зміст

11. Характеристика науково-технічної продукції, яку буде створено внаслідок виконання проекту

12. Зміст проекту (не більше 3-х сторінок)

13. Обгрунтування проекту.

13.1. Ідеї, гіпотези, результати попередніх досліджень та розробок, які покладені в основу проекту

13.2. Техніко-економічне обґрунтування проекту (зазначити очікувані обсяги впровадження розробки, навести обрахунки ефекту від упровадження, довести перевагу запропонованої розробки перед іншими)

13.3. Календарний план робіт за проектом з розподілом коштів між виконавцями

N з/п 

Найменування етапу робіт 

Термін виконання 

Виконавець 

Обсяги фінансування за рахунок (тис. грн.) 

Науково-технічна продукція 

початок - закінчення (місяць - рік) 

державного бюджету 

інших джерел 

 

 

 

 

 

 

 


13.4. Правове забезпечення впровадження розробки

Реєстраційний номер патенту, країна 

Назва необхідного патенту або know-how 

Автор патенту або know-how 

Наявність прав  використання (потрібне зазначити) 

Монопольність використання (потрібне зазначити) 

 

 

 

[   ] 

[   ] 

 

 

 

[   ] 

[   ] 


13.5. Власна оцінка науково-технічного рівня розробки, що пропонується (потрібне зазначити):

[   ] 

немає аналогів у світі або краща за існуючі в світі аналоги 

[   ] 

немає аналогів в Україні 

[   ] 

краща за існуючі в Україні аналоги за всіма основними показниками 

[   ] 

перевищує існуючі в Україні аналогічні розробки за окремими показниками 


14. Фінансові аспекти проекту

  14.1. Загальна вартість проекту ___________________ гривень,
  словами: _____________________________________ гривень 


14.2. Строки виконання

14.3. Інвестори проекту

N
з/п 

Країна 

Назва організації (прізвище особи) 

Джерело фінансування 

Загальні обсяги фінансування (тис. гривень) 

Частка фінансування (%) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ 

 

100 % 


14.4. Очікувані витрати на реалізацію проекту (тис. гривень)

Найменування етапу робіт 

Заробітна плата 

Відрахування 

Матеріали та комплектуючі 

Паливо та енергія для науково-
виробничих цілей 

Витрати на службові відрядження 

Спецустаткування для наукових робіт 

Витрати на роботи, що виконуються сторонніми організаціями 

Інші витрати 

Накладні витрати 

Усього 

10 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


15. Упровадження та виробництво продукції

15.1. Напрями витрат

N з/п 

Назва етапу 

Строки виконання 

Обсяги фінансування (тис. грн.) 

Бюджетні кошти (%) 

Кошти галузевих інноваційних фондів (%) 

Кошти ДІФ (%) 

Власні кошти (%) 

Інші кошти (%) 

Проведення НДДКР 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження екологічних (соціальних) питань 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання ліцензій та know-how 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання технології 

 

 

 

 

 

 

 

Модернізація устаткування 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання устаткування 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання сировини та комплектуючих 

 

 

 

 

 

 

 

Пусконалагоджувальні роботи 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на управління 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Початкові виробничі витрати 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Інші 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО (тис. грн.) 

 

 

 

 

 

 

 


15.2. Перелік науково-технічної продукції (послуг), що буде вироблятися (надаватися)

Найменування 

Назва підприємства, що випускатиме продукцію 

Строк початку випуску (рік, квартал) 

Річні обсяги випуску в натуральних показниках 

Ціна одиниці продукції (тис. грн.) 

Річні обсяги випуску у вартісних показниках (тис. грн.) 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


15.3. План очікуваної реалізації продукції (послуг)

Рік 

Обсяг реалізації всіх видів продукції 

 

  

ринок України (тис. грн.) 

ринок країн СНД (євро) 

зарубіжний ринок (євро) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


15.4. Потенційні споживачі науково-технічної продукції (послуг)

Країна 

Назва організації 

Назва продукції (послуг) 

Обсяги споживання ( % від плану реалізації) 

 

 

 

 

 

 

 

 


16. Наявний досвід

16.1. Як довго Ви працюєте над цією проблемою?

16.2. Наведіть 2 - 3 приклади попередніх розробок авторського колективу в цій або суміжних галузях, які були доведені до практичного використання.

16.3. Чи була запропонована розробка у якійсь частині впроваджена раніше (зазначити ТАК або НІ)?

Назва підприємства 

Обсяги впровадження, оцінка ефекту 

 

 

 

 


16.4. Чи одержували Ви раніше або одержуєте на даний час фінансування на роботи, що заявлені в запиті, з інших джерел (зазначити ТАК або НІ)

Назва організації-інвестора 

Обсяги фінансування 

Усього 

У тому числі за роками 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


16.5. Наукові публікації авторського колективу за тематикою проекту: монографії _________; статті _______; патенти _________. Наведіть 2 - 3 приклади найбільш вагомих публікацій за останні 7 років

17. Кандидатури можливих експертів у галузі, до якої належить проект

Прізвище, ім'я, по батькові 

Науковий ступінь, посада 

Місце роботи 

Телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 


__________________
                    дата 

Керівник організації - заявника проекту
__________________________         ___________________              ____________________________
                           (посада)                                                        (підпис)                                                                    (прізвище) 


М. П.

Висновки міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади (замовника) про доцільність та можливість виконання розробки

18. Примітка: Запити подаються скріпленими швидкозшивачами у двох примірниках. У першому примірнику - супроводжувальний лист установи/організації-виконавця. На титульній обкладинці швидкозшивача надрукувати такий текст:

Повна назва установи/організації-виконавця: _____________________________________________
____________________________________________________________________________________

Назва теми: __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Строки виконання: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Загальний обсяг фінансування ___________ грн., тому числі по роках:

2005 рік _______________ грн.,

2006 рік _______________ грн.,

         рік _______________ грн. 


 

Додаток 2
до наказу МОЗ України
від 1 грудня 2005 р. N 664 


УМОВИ
конкурсного відбору проектів науково-дослідних робіт для фінансування за рахунок коштів державного бюджету на 2006 рік

1. Конкурсний відбір проектів науково-дослідних робіт проводиться на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1084 "Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету".

2. Пріоритетними вважатимуться проекти НДР, тематика яких відповідає Закону України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" від 16.01.2003 N 443-IV і передбачає розробку нових медичних технологій, спрямованих на підвищення якості надання медичної допомоги населенню.

3. Фінансування проектів НДР - переможців конкурсу здійснюється в межах визначеного обсягу видатків державного бюджету, а їх проведення - на засадах державного замовлення (далі - замовлення).

4. Замовлення виконуються в рамках:

- фундаментальних досліджень у сфері профілактичної та клінічної медицини;

- прикладних розробок з метою створення нових та удосконалення існуючих медичних технологій діагностики, лікування та профілактики найбільш поширених та соціально значущих захворювань;

- державних науково-технічних програм та наукових частин державних цільових програм у сфері профілактичної та клінічної медицини;

- інших напрямів наукових досліджень відповідно до потреб галузі.

Перевага буде надаватися проектам НДР, тематика яких спрямована на вирішення нагальних проблем охорони здоров'я, зокрема: "Сільська медицина", "Контроль за туберкульозом", "Боротьба з онкологічними захворюваннями",. "Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу", "Серце та судини", "Материнство та дитинство".

5. Для участі в конкурсному відборі НДР до Департаменту кадрової політики, освіти і науки подаються 2 примірники заявки (запиту) на фінансування замовлення на науково-технічну продукцію, рішення Вченої ради НДУ чи ВМНЗ з обгрунтуванням наукової новизни і очікуваної практичної цінності проекту, висновки наукової експертизи відповідних проблемних комісій МОЗ та АМН України і головних спеціалістів МОЗ.

6. При визначенні обсягів фінансування поданих проектів НДР необхідно враховувати обсяги фінансування, які будуть направлені на забезпечення виконання перехідної наукової тематики.

 

Додаток 3
до наказу МОЗ України
від 1 грудня 2005 р. N 664 


СТРУКТУРА ЗВІТУ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ УСТАНОВИ (ЗАКЛАДУ) ЗА 2005 РІК

1. Пояснювальна записка, в якій відображаються основні відомості про установу (наукові напрями, матеріально-технічне та кадрове забезпечення тощо), та результати діяльності установи за 2005 рік.

2. Перелік НДР, що закінчуються в 2005 році, за формою:

N п/п 

Шифр теми 

N держреєстрації 

Назва НДР 

Строки виконання 

Підрозділ, що виконував НДР 

Керівник НДР 

Обсяг фінансування по темі (у тис. грн.) 

Отримані результати та їх можливий вплив на показники здоров'я населення, очікуваний економічний ефект від впровадження тощо 

Заплановано 

Отримано 

10 


3. Перелік перехідних НДР на 2006 і подальші роки за формою:

N п/п 

Шифр теми 

N держреєстрації 

Назва НДР 

Строки виконання 

Підрозділ, що виконує НДР 

Керівник НДР 

Обсяг фінансування по темі (у тис. грн.) 

Очікувані результати та їх можливий вплив на показники здоров'я населення, очікуваний економічний ефект від впровадження тощо 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 


Примітка. Теми в переліках, закінчених та перехідних НДР, повинні викладатися у вказаній нижче послідовності:

- НДР, що фінансуються Міністерством охорони здоров'я України з Державного бюджету:

фундаментальні дослідження,

• прикладні розробки,

НДР, що являються завданнями державних цільових програм різних рівнів (Національна програма боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2002 - 2005 роки, Програма профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні (1999 - 2010 рр.), Національна програма "Діти України", підпрограма "Розвиток виробництв товарів дитячого харчування" (2001 - 2005 рр.), Комплексна програма "Цукровий діабет" (1999 - 2007 рр.), Комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров'я (2000 - 2005 рр.), Національна програма "Репродуктивне здоров'я 2001 - 2005", Державна програма "Онкологія" (2002 - 2006 рр.), Національна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004 - 2008 роки.

• НДР, що виконуються згідно з державним замовленням на науково-технічну продукцію.

- Ініціативна (пошукова) тематика установи (закладу).

- НДР, що фінансуються на підставі господарських договорів.

- НДР, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва.

- НДР, що фінансуються з інших джерел фінансування (вказати з яких).

4. Протоколи приймання закінчених НДР в установі у двох примірниках з конкретними пропозиціями для впровадження по кожній темі.

5. Перелік нововведень, що пропонуються для включення до Реєстру галузевих нововведень на 2006 рік (подається у двох примірниках).

6. Стисла інформація про найбільш вагомі наукові досягнення установи за 2005 рік (подається у двох примірниках).

7. Звіт про патентно-ліцензійну діяльність установи (закладу) за 2005 рік за формою:

Перелік поданих заявок на об'єкти промислової власності (назва, держава, до якої подано заявку, N заявки, дата пріоритету, винахідники) 

Перелік одержаних охоронних документів на об'єкти промислової власності (назва, вид та N документа, держава патентування, винахідники, патентовласник) 

Відомості про НОУ-ХАУ 

Відомості про об'єкти авторського права (назва, N свідоцтва, автори) 

Відомості про передачу прав та ліцензійні договори (N охоронного документа, назва, N договору, дата укладання, ліцензіар, ліцензіат) 

НДР, в процесі виконання якої створено об'єкт інтелектуальної (промислової) власності (назва, шифр, строки завершення) 


8. Інформація про підготовку наукових кадрів:

- план підготовки докторів і кандидатів наук на 2006 рік;

- перелік докторських та кандидатських дисертацій, які затвердженні ВАКом у 2005 році;

- перелік докторських та кандидатських дисертацій, які знаходяться на розгляді в Спеціалізованих вчених радах ВАКу.

9. Інформація про участь у міжнародному науково-технічному співробітництві (стажування науковців, участь у форумах, членство в іноземних організаціях, участь у виконанні міжнародних програм, сумісних наукових досліджень тощо.)

10. Зведені цифрові показники діяльності установи (закладу) у 2005 році за формою:

N п/п 

Назва установи 

Кількість НДР* 

Публікації** (у т. ч. за кордоном) 

Подано нововведень 

Всього НДР 

Фунд. НДР 

Прикладні НДР 

По програмам різних рівнів 

НДР за держ. замовленням 

Ініціативна тематика 

НДР за госп. договорами 

Монографії 

Підручники, посібники 

Статті 

Тези 

Метод.
рекомендації 

Інформаційні листи 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 


Кадри 

Кількість наукових співробітників 

Підготовка 

Всього 

Докторів наук 

Кандидатів наук 

Докт. дис. 

Канд. дис. 

Затверджено ВАК 

На розгляді у спец. радах ВАК 

Виконуються 

Затверджено ВАК 

На розгляді у спец. радах ВАК 

Виконуються 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 


____________
* Примітка 1. Кількість НДР представити у вигляді дробу, де чисельник - кількість НДР, що виконувались у 2005 році; знаменник - кількість НДР. завершених у 2005 році НДР.

** Примітка 2. Кількість публікацій, в чисельнику у вітчизняних виданнях, в знаменнику - у закордонних.

11. Звіт про наукову діяльність установи (закладу) за 2005 р. подаються в паперовому варіанті та електронному вигляді (документ Microsoft Word).

____________

 

Разработка сайта - LotusSoft ©2003-2006 LotusSoft.    med@lotussoft.com.ua

©Авторские права принадлежат исключительно автору статьи.
Отвественность за содержание материала несет автор статьи.