Суббота, 23 Января, 2021 г.
О Проекте Контакты и партнеры Карта сайта
Харьков медицинский
Поиск: по названию  адресу 
Главная / Медицинские публикации / Авторы / Министерство охраны здоровья Украины /

НАКАЗ від 23 листопада 2005 року N 634 Про затвердження нової редакції Статуту Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського

 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 листопада 2005 року N 634

Про затвердження нової редакції Статуту Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського

З метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України установчих документів Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського наказую:

1. Викласти в новій редакції Статут Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського (додається).

2. Вважати таким, що втратив чинність, Статут Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, затверджений 3 грудня 2004 р.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Міністр 

Ю. В. Поляченко 


 

ПОГОДЖЕНО
Міністерством освіти і науки
_______________________
"___" ____________ 2005 р. 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерством охорони здоров'я України
Міністр _____________ Ю. В. Поляченко
наказом МОЗ
від 23 листопада 2005 р. N 634 

 

Зареєстровано
у Міністерстві охорони здоров'я України
23 листопада 2005 р. за N 634


СТАТУТ
державного вищого навчального закладу "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського"

1. Загальні положення

1.1. Статут Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського розроблений відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського (далі - ТДМУ).

ТДМУ заснований на державній формі власності. Постановою Ради Міністрів Української РСР від 12.04.57 р. N 343 створено Тернопільський державний медичний інститут. Постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.97 р. N 92 на базі інституту створена Тернопільська державна медична академія імені І. Я. Горбачевського. Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 2 грудня 2004 р. N 596 згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 р. N 831-р академію реорганізовано у Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. ТДМУ є правонаступником майнових прав і обов'язків Тернопільської державної медичної академії імені І. Я. Горбачевського.

Повне найменування університету - Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Скорочене найменування університету - ТДМУ.

Іноземними мовами:

- Тернопольский государственный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского.

- I. Horbachevsky Ternopil State Medical University

- d'Etat de medicine Ivan Corbatchevski de Ternopil

- Ternopiler Ivan Horbachewski Medizinische - Staatsuniversitat

1.2. Місцезнаходження ТДМУ:

Україна, 46001,
м. Тернопіль, майдан Волі, 1;
тел. (0352) 52-44-92, 52-55-88;
факс (0352) 52-41-83;
e-mail: university@tdmu.edu.te.ua
веб-сторінка:
http://www.tdmu.edu.te.ua

1.3. Основним напрямом діяльності ТДМУ є підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями висококваліфікованих фахівців для охорони здоров'я та фармації.

1.4. Головними завданнями ТДМУ є:

- здійснення освітньої діяльності напряму "Медицина", "Фармація", яка забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст", "магістр" і відповідає стандартам вищої освіти;

- здійснення наукової та науково-практичної діяльності;

- забезпечення виконання державного замовлення на підготовку фахівців з вищою медичною і фармацевтичною освітою;

- здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів;

- забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються у ТДМУ, в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України.

1.5. ТДМУ має право готувати фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.

1.6. ТДМУ є юридичною особою, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і мати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

1.7. ТДМУ здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

1.8. Структурні підрозділи вищого навчального закладу створюються відповідно до чинного законодавства та головних завдань діяльності ТДМУ і функціонують згідно з положеннями, що затверджуються ректором.

Основними структурними підрозділами ТДМУ є факультети, кафедри, навчально-наукові інститути, відділи та інші.

Факультет створюється рішенням Вченої ради ТДМУ за умови, якщо до його складу входить не менше ніж три кафедри і на ньому навчаються не менше ніж 200 студентів денної форми навчання. Факультети діють на підставі положень, які затверджуються ректором.

У ТДМУ функціонують факультети:

- медичний факультет;

- фармацевтичний факультет;

- стоматологічний факультет;

- факультет післядипломної освіти.

Керівництво факультетом здійснює декан, який обирається таємним голосуванням Вченою радою ТДМУ.

Декан факультету після обрання Вченою радою призначається ректором ТДМУ строком на 5 років з числа науково-педагогічних працівників, які мають вчене звання професора, доцента і науковий ступінь.

Граничний вік кандидата на посаду декана факультету не може перевищувати 60 років.

Заступники декана призначаються ректором ТДМУ на строк повноважень декана за пропозицією Вченої ради ТДМУ.

У ТДМУ функціонують деканати:

- деканат медичного факультету;

- деканат фармацевтичного факультету;

- деканат стоматологічного факультету;

- деканат факультету післядипломної освіти;

- деканат роботи з іноземними студентами.

Кафедра - базовий структурний підрозділ ТДМУ, що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямком. Кафедра створюється рішенням Вченої ради ТДМУ за умови, якщо до її складу входить не менше ніж п'ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менше ніж три з яких мають науковий ступінь або вчене звання.

Керівництво кафедрою здійснює завідуючий кафедрою, який обирається на цю посаду за конкурсом Вченою радою ТДМУ таємним голосуванням строком на п'ять років. Завідуючий кафедрою призначається ректором ТДМУ на умовах контракту.

Навчально-науковий інститут - структурний підрозділ ТДМУ без права юридичної особи, який об'єднує споріднені кафедри, наукові лабораторії, центри, інші підрозділи, що забезпечують підготовку фахівців з певних спеціальностей (напрямів підготовки) та проводять наукові дослідження з певного напряму.

Керівництво навчально-науковим інститутом здійснює директор, який обирається на посаду за конкурсом строком на п'ять років.

У ТДМУ функціонують наступні навчально-наукові інститути:

- морфології;

- медико-біологічних проблем;

- медичної і фармацевтичної хімії;

- моделювання та аналізу патологічних процесів;

- медсестринства.

Структурні підрозділи за напрямами діяльності ТДМУ.

Навчальна діяльність:

- навчальний відділ;

- методичний кабінет;

- навчально-наукові інститути;

- факультети;

- деканати;

- кафедри;

- підготовче відділення;

- підготовче відділення для іноземних громадян;

- відділ навчально-виробничої практики;

- відділ інтернатури;

- бібліотека.

Наукова діяльність:

- науковий відділ;

- відділ науково-медичної інформації;

- відділ патентно-ліцензійної та інноваційної роботи;

- інформаційно-аналітичний відділ;

- відділ аспірантури, клінічної ординатури, магістратури;

- відділ організації наукових форумів;

- центральна науково-дослідна лабораторія;

- міжкафедральна науково-клінічна лабораторія;

- лабораторія кріовакуумного консервування біологічних субстратів;

- віварій;

- метрологічна служба.

Лікувальна діяльність:

- університетська клініка (консультативно-лікувальний центр);

- аптека;

- пункт охорони здоров'я.

Міжнародна діяльність:

- відділ міжнародних зв'язків.

Адміністративно-господарська діяльність:

- відділ кадрів;

- економічний відділ;

- бухгалтерія;

- відділ постачання;

- канцелярія;

- відомча охорона;

- ремонтно-експлуатаційна дільниця;

- транспортна дільниця.

Інші підрозділи:

- навчально-оздоровчий комплекс "Червона калина", який виконує функції:

а) навчальна база практики фармацевтичного факультету (ботанічний сад, цех для сушки і фасування лікарських трав, навчальні кімнати);

б) база для проведення навчальних зборів кафедри екстремальної та військової медицини;

в) конгрес-центр;

г) санаторій-профілакторій;

д) база відпочинку для працівників та студентів ТДМУ;

ж) підсобне господарство;

- музей університету;

- студентське містечко;

- музей-садиба І. Я. Горбачевського;

- комплекс студентського харчування;

- видавничо-поліграфічний комплекс "Укрмедкнига".

2. Права та обов'язки Міністерства охорони здоров'я України

ТДМУ підпорядкована Міністерству охорони здоров'я України (далі - МОЗ України), яке відповідно до чинного законодавства:

- затверджує Статут ТДМУ за погодженням з Міністерством освіти і науки України;

- призначає ректора ТДМУ на умовах контракту відповідно до Закону "Про вищу освіту";

- делегує повноваження ректору ТДМУ згідно з чинним законодавством для безпосереднього управління діяльністю ТДМУ;

- здійснює матеріально-технічне і фінансове забезпечення ТДМУ;

- здійснює контрольні функції за дотриманням вимог стандартів вищої медичної освіти;

- формує державне замовлення на підготовку фахівців з вищою медичною освітою у ТДМУ;

- сприяє працевлаштуванню випускників ТДМУ;

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю ТДМУ;

- затверджує структуру ТДМУ, кошторис доходів і видатків та штатний розпис;

- здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

3. Обсяг цивільної правоздатності

3.1. Цивільна правоздатність ТДМУ виникає з моменту реєстрації цього Статуту і складається із його прав та обов'язків.

3.2. ТДМУ має право:

- визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та освітньо-професійних програм, установлених для вищих навчальних закладів освіти;

- визначати форми та засоби проведення навчально-виховного процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності;

- присвоювати вчені звання професора, доцента, старшого наукового співробітника;

- створювати в установленому чинним законодавством порядку структурні підрозділи: кафедри, факультети, інститути, філії, бібліотеку, лабораторії, навчально-методичні кабінети, комп'ютерні та інформаційні центри, навчально-виробничі майстерні, навчально-дослідні господарства, виробничі структури, видавництво, друкарню, спортивно-оздоровчі бази, університетську клініку, лікувально-діагностичні центри, клінічні бази та інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законодавством;

- відкривати нові спеціальності;

- розвивати матеріально-технічну базу навчання і наукових досліджень, створювати підручники, навчально-методичні посібники, електронні книги, наукову та навчально-методичну літературу;

- залучати кращі науково-педагогічні кадри з інших медичних установ для поліпшення якості підготовки фахівців;

- проводити спільну освітню діяльність разом із вищими навчальними закладами, школами, коледжами відповідно до чинного законодавства;

- визначати та встановлювати власні форми морального та матеріального заохочення працівників та студентів ТДМУ;

- приймати на роботу педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників за конкурсом та на умовах контракту згідно з чинним законодавством;

- здійснювати наукову і науково-дослідну діяльність, проводити доклінічні, клінічні, біофармацевтичні та фармацевтичні дослідження;

- здійснювати міжнародне співробітництво, укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з вищими навчальними закладами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства;

- брати участь у програмах міждержавного обміну студентами, аспірантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками, у міжнародних освітніх та наукових програмах;

- надавати послуги, пов'язані із здобуттям вищої та післядипломної освіти, іноземним громадянам в Україні, а також підготовку наукових кадрів для іноземних держав;

- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства шляхом укладення договорів з іноземними юридичними та фізичними особами;

- організовувати міжнародні конференції, симпозіуми, конгреси та інші заходи;

- створювати за погодженням з ВАК України спеціалізовані вчені ради для захисту кандидатських і докторських дисертацій з присудженням наукових ступенів кандидата і доктора наук;

- здійснювати медичну практику в межах чинного законодавства;

- здійснювати придбання, зберігання, відпуск, перевезення, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та їх препаратів і прекурсорів;

- надавати платні послуги, згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

- встановлювати ціни на всі види послуг, продукцію власного виробництва відповідно до чинного законодавства;

- отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) безоплатно від органів державної влади, підприємств, установ, організацій (в тому числі благодійних) та фізичних осіб;

- здійснювати у встановленому порядку виробництво лікарських засобів, лікарських препаратів, виробів медичного призначення та продуктів консервування біологічних тканин, рослин;

- здійснювати роздрібну і оптову торгівлю продукцією власного виробництва, в тому числі лікарськими засобами;

- проводити операції з цінними паперами;

- самостійно розпоряджатися доходами, одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг;

- відкривати реєстраційні рахунки в казначействі, валютні, депозитні рахунки в установах банків відповідно до чинного законодавства;

- користуватися банківськими кредитами;

- розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурно-побутових закладів та закладів харчування.

Для забезпечення виконання статутних завдань ТДМУ може мати герб, прапор та гімн, які затверджуються Вченою радою.

3.3. Обов'язки ТДМУ:

ТДМУ забезпечує:

- дотримання вимог чинного законодавства України;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання безпечних умов проведення освітньої діяльності;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження державного майна;

- соціальний захист членів трудового колективу та інших учасників навчально-виховного процесу;

- умови для отримання особою вищої освіти;

- здійснення підготовки кадрів з вищою освітою в галузі медицини згідно із стандартами вищої освіти;

- проведення освітньої діяльності, яка включає навчальну, методичну, наукову, виховну, лікувальну діяльність;

- умови для оволодіння системою знань про людину, природу і суспільство, формування зрілої творчої особистості, виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян, формування громадянської позиції, почуття патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства;

- забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;

- умови для набуття знань у галузі медицини, підготовку висококваліфікованих фахівців згідно із ступеневою системою освіти і державними стандартами, затвердженими Міністерством освіти і науки України за погодженням Міністерства охорони здоров'я України;

- виконання умов державного контракту та інших угод на підготовку фахівців з вищою освітою;

- проведення наукових досліджень як основи підготовки майбутніх фахівців;

- підготовку молоді до викладацької, самостійної наукової діяльності;

- інформування абітурієнтів і студентів про ситуацію, що склалася на ринку зайнятості;

- підготовку наукових і педагогічних кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі, магістратурі та докторантурі;

- первинну підготовку асистентів, перепідготовку та підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу та лікарів на факультетах післядипломної підготовки;

- підвищення професійної кваліфікації лікарів через клінічну ординатуру;

- здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів.

3.4. Права та обов'язки педагогічних, науково-педагогічних працівників та осіб, що навчаються у ТДМУ, визначаються відповідно до законодавчих та нормативних актів з питань вищої освіти.

4. Управління університетом, права і обов'язки ректора

4.1. Управління діяльністю ТДМУ здійснюється на основі принципів:

- автономії та самоврядування;

- розмежування прав, повноважень та відповідальності МОЗ України, ректора ТДМУ та структурних підрозділів;

- поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;

- незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.

4.2. Безпосереднє управління діяльністю ТДМУ здійснює ректор на засадах єдиноначальності і несе повну відповідальність за результати роботи ТДМУ.

4.3. Ректор ТДМУ обирається і рекомендується на посаду Міністру охорони здоров'я України конференцією трудового колективу за наслідками конкурсу у порядку, встановленому Законом України "Про вищу освіту".

Ректор призначається на умовах контракту на посаду і звільняється з посади Міністром охорони здоров'я України.

4.4. Ректор ТДМУ відповідно до чинного законодавства діє від імені ТДМУ, представляє його в усіх органах, організаціях, установах, розпоряджається майном та коштами ТДМУ, укладає угоди (контракти), дає доручення, відкриває рахунки в органах Держказначейства.

У межах своєї компетенції ректор:

- видає накази і розпорядження з усіх напрямків діяльності ТДМУ;

- призначає і звільняє з роботи проректорів з навчальної, наукової, лікувальної робіт, міжнародних зв'язків за погодженням з Головним управлінням освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення МОЗ України;

- розподіляє обов'язки між своїми заступниками і керівниками структурних підрозділів, делегує їм частину своїх повноважень;

- виконує кошторис доходів і видатків;

- затверджує правила прийому до ТДМУ за погодженням з МОЗ;

- забезпечує охорону праці, дотримання законодавства, Статуту ТДМУ, правил внутрішнього розпорядку;

- приймає на роботу і звільняє працівників ТДМУ;

- формує контингент осіб, які навчаються в ТДМУ;

- разом із профспілковим комітетом подає на затвердження конференції трудового колективу правила внутрішнього розпорядку і колективний договір і після затвердження підписує його;

- звітує щорічно перед МОЗ і конференцією трудового колективу ТДМУ;

- визначає функціональні обов'язки працівників ТДМУ;

- відраховує та поновлює на навчання осіб, які навчаються в ТДМУ;

- контролює виконання навчальних планів і програм;

- контролює дотримання всіма підрозділами ТДМУ штатно-фінансової дисципліни;

- забезпечує дотримання службової та державної таємниці;

- здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників ТДМУ;

- здійснює інші повноваження відповідно до Закону України "Про вищу освіту" та інших актів законодавства;

- може утворювати дорадчі органи, не передбачені цим Статутом.

У разі виходу на пенсію ректор, який пропрацював на цій посаді не менше двох термінів підряд, може бути призначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, на посаду почесного ректора (президента) зі збереженням грошового утримання у розмірі заробітної плати, яку він отримував перед виходом на пенсію.

4.5. В ТДМУ діють: органи громадського самоврядування (конференція трудового колективу, конференція студентів), робочі органи (ректорат, деканати, приймальна комісія), Вчена рада, дорадчі органи. Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються ректором.

4.6. Вчена рада

Для розгляду найважливіших питань діяльності ТДМУ утворюється Вчена рада, не менше 75 відсотків якої становлять науково-педагогічні працівники.

Вчена рада є колегіальним органом ТДМУ і створюється на термін до п'яти років. Вчену раду ТДМУ очолює її голова - ректор. До складу Вченої ради входять за посадами проректори, заступники ректора, декани, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування, голова профспілкового комітету, директори навчально-наукових інститутів, голови спеціалізованих вчених рад, що функціонують при ТДМУ, завідувач бібліотеки.

Решту членів Вченої ради становлять виборні представники, які обираються з числа постійно працюючих науково-педагогічних, наукових та інших працівників ТДМУ конференцією трудового колективу ТДМУ за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють.

Квота представників від кафедр та інших структурних підрозділів на Вчену раду визначається ректоратом, виходячи із кількості професорів, докторів наук, дисциплін, що викладаються на кафедрі, та територіальною віддаленістю курсів. Вибори представників від кафедр та інших структурних підрозділів до складу Вченої ради згідно з доведеними квотами проводяться у підрозділах шляхом таємного голосування. Рекомендації кафедр подаються на затвердження конференції трудового колективу.

До компетенції Вченої ради університету належать:

- подання на конференцію трудового колективу університету проекту Статуту, а також змін і доповнень до нього;

- ухвалення фінансових плану і звітів університету;

- подання пропозицій ректору університету щодо призначення та звільнення з посади проректорів (заступників) ректора, директорів навчально-наукових інститутів, деканів, головного бухгалтера, завідувача бібліотеки;

- обрання на посаду таємним голосуванням завідуючих кафедрами, професорів, доцентів, ст. викладачів, асистентів, викладачів;

- ухвалення навчальних програм, навчальних планів та змін до них;

- встановлення іменних стипендій для студентів, рекомендація кандидатів на здобуття іменних та спеціальних стипендій науково-педагогічних працівників;

- ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;

- ухвалення основних напрямів наукових досліджень;

- оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;

- прийняття рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого наукового співробітника.

Вчена рада розглядає й інші питання діяльності університету.

Рішення Вченої ради університету вводяться в дію наказами ректора.

4.7. Ректорат

Для вирішення поточних питань з навчальної, наукової, лікувально-профілактичної та фінансової діяльності ТДМУ, що потребують колегіального обговорення, формується робочий орган - ректорат.

До складу ректорату, який затверджує ректор, входять проректори, заступники ректора, директори навчально-наукових інститутів, головний бухгалтер, декани факультетів, їх заступники, начальники структурних підрозділів.

4.8. Приймальна комісія

Приймальна комісія є робочим органом управління, завданням якої є формування контингенту студентів.

Склад, функції та діяльність приймальної комісії регламентується чинним законодавством України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України: Положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу, Умовами прийому до вищих навчальних закладів, Правилами прийому до Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського.

Склад та план роботи приймальної комісії затверджує ректор, який є її головою. Термін повноважень приймальної комісії становить 1 рік.

Приймальна комісія щороку розробляє Правила прийому до ТДМУ та погоджує їх з Міністерством охорони здоров'я України. Правила прийому до ТДМУ затверджуються ректором.

Перед закінченням терміну повноважень приймальна комісія щороку звітує про результати своєї діяльності перед Вченою радою.

5. Органи громадського самоврядування

5.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування ТДМУ є конференція трудового колективу, не менше 75 відсотків якої складають науково-педагогічні працівники.

Конференція трудового колективу університету скликається для вирішення найважливіших питань діяльності ТДМУ з ініціативи ректора, Вченої ради, профспілкового комітету, а також не менше третини працівників структурних підрозділів.

Трудовий колектив ТДМУ включає: науково-педагогічних, наукових та інженерно-технічних працівників, адміністративний, навчально-виробничий та допоміжний персонал.

Представництво на конференцію ТДМУ визначається пропорційно до кількості членів колективів підрозділів за квотою: 1 делегат від 4 науково-педагогічних працівників та 1 делегат від 20 інших категорій працюючих в університеті. Вибори делегатів на конференцію проводяться на загальних зборах працівників структурних підрозділів університету за участю не менш як 2/3 працівників підрозділу.

Обраним делегатам на конференцію ТДМУ видаються посвідчення установленої форми, які підписуються головою профкому і керівником відділу кадрів.

Термін повноважень обраних делегатів на конференцію університету становить один рік. Підрозділи ТДМУ мають право достроково переобирати делегатів при виниклій потребі.

Оргкомітет конференції та регламент виборів делегатів першого скликання визначає Вчена рада ТДМУ.

За пропозицією Вченої ради наказом ректора ТДМУ створюється комісія, яка відповідає за виготовлення для таємного голосування необхідної кількості бюлетенів по виборах виборних представників Вченої ради та претендента на посаду ректора ТДМУ. Виготовлення бюлетенів розпочинається і завершується безпосередньо перед проведенням конференції трудового колективу. Виготовлені бюлетені проштамповуються з титульної сторони печаткою канцелярії. Проштамповані бюлетені опечатуються в конвертах. Місце склеювання конвертів підписується усіма членами комісії з виготовлення бюлетенів і скріплюється печаткою канцелярії. Конверти з бюлетенями розкриваються в приміщенні, де проводиться конференція трудового колективу, в присутності всіх членів комісії з виготовлення бюлетенів та членів лічильної комісії, обраної конференцією трудового колективу. Розпечатані бюлетені передаються голові лічильної комісії.

Для проведення конференції трудового колективу обираються робоча президія, секретаріат, мандатна та лічильна комісія, комісія з підготовки проектів рішень.

Конференція вважається правомочною, якщо у ній беруть участь дві третини від загальної кількості обраних делегатів.

Конференція скликається не рідше ніж один раз на рік.

Рішення конференції з питання про відкликання ректора ТДМУ з посади приймається не менше ніж 2/3 голосів делегатів, які беруть участь у конференції.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів делегатів, які беруть участь у конференції.

5.2. Конференція трудового колективу ТДМУ:

- за поданням Вченої ради університету приймає Статут ТДМУ та зміни і доповнення до нього;

- розглядає проект колективного договору і після затвердження надає повноваження профспілковому комітету підписати договір з ректором;

- за поданням ректора і профспілкового комітету розглядає та затверджує Правила внутрішнього розпорядку;

- щорічно заслуховує звіт ректора та оцінює його діяльність;

- обирає претендента на посаду ректора ТДМУ шляхом таємного голосування і подає пропозиції Міністерству охорони здоров'я України щодо призначення обраної особи;

- обирає комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України;

- обирає виборних представників Вченої ради за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють;

- за мотивованим поданням Вченої ради університету розглядає питання про дострокове припинення повноважень ректора ТДМУ;

- затверджує положення про органи студентського самоврядування;

- розглядає в межах своєї компетенції інші питання діяльності ТДМУ.

5.3. Студентське самоврядування в ТДМУ забезпечує виконання студентами своїх обов'язків та захист їх прав, сприяє гармонійному розвиткові особистості студента та формуванню навичок майбутнього організатора, керівника. Рішення органу студентського самоврядування має дорадчий характер.

Вищим органом студентського самоврядування є конференція студентів медуніверситету, яка:

- ухвалює Положення про студентське самоврядування;

- обирає виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховує їх звіти;

- визначає структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування.

Вибори делегатів на конференцію студентів ТДМУ проводяться на зборах студентських груп усіх факультетів і навчально-наукового інституту медсестринства за участю не менше 2/3 студентів групи за квотою 1 студент від групи.

Строк повноважень обраних делегатів на конференцію студентів ТДМУ становить один рік.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, курсу, факультету, гуртожитку, студентського містечка, університету.

Виконавчими органами студентського самоврядування ТДМУ є студентська рада і старостати факультетів.

Органи студентського самоврядування ТДМУ користуються всебічною підтримкою і допомогою з боку керівництва ТДМУ у вирішенні питань забезпечення приміщеннями, обладнанням, коштами.

5.4. Основними завданнями студентського самоврядування є:

- забезпечення і захист прав та інтересів студентів;

- забезпечення виконання студентами їх обов'язків;

- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

- сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;

- сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;

- організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

- сприяння працевлаштуванню випускників;

- сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;

- участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

5.5. Права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу визначаються Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку ТДМУ.

5.6. Права професорсько-викладацького складу та інших працівників ТДМУ забезпечуються шляхом виконання ректором положень колективного договору, умов трудового договору (контракту).

5.7. За невиконання обов'язків і порушення Правил внутрішнього розпорядку ТДМУ ректор може накласти дисциплінарне стягнення на студента.

З ТДМУ студент може бути відрахований:

- за власним бажанням;

- за невиконання вимог навчального плану;

- за порушення умов контракту (для студентів, аспірантів, клінічних ординаторів, що навчаються на контрактних засадах);

- за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку ТДМУ (за погодженням з профспілковим комітетом);

- в інших випадках, передбачених законами.

6. Майно та кошти університету

6.1. З метою забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом, за ТДМУ закріплюються на правах оперативного управління будівлі, споруди, майнові комплекси, а також інше необхідне майно.

6.2. Майно, що передане в оперативне управління, не підлягає вилученню або передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбачених законодавством.

6.3. Майно, що забезпечує статутну діяльність ТДМУ, не може бути предметом застави.

6.4. Фінансування ТДМУ здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

6.5. Додатковими джерелами фінансування (спеціальний фонд) є:

- кошти, одержані за підготовку, перепідготовку, атестацію, підвищення кваліфікації кадрів відповідно до укладених договорів з фізичними або юридичними особами, у тому числі валютні;

- кошти, одержані від надання інших послуг згідно з переліком видів платних послуг у галузі вищої медичної освіти, який затверджується Кабінетом Міністрів України;

- кошти, одержані за науково-дослідні роботи (послуги) та інші роботи, виконані ТДМУ за замовленням підприємств, установ, організацій та громадян;

- надходження від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання тощо;

- дотації місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, міністерств і відомств України;

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян, у тому числі із зарубіжних країн;

- гранти міжнародних організацій для виконання освітянських та наукових програм;

- доходи від власної діяльності;

- інші не заборонені законодавством джерела.

6.6. Оплата праці у ТДМУ здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України, Законом України "Про вищу освіту", за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, та договорами.

6.7. Форми і системи оплати праці, умови і показники преміювання працівників ТДМУ, порядок встановлення надбавок за високі досягнення у праці або на період виконання особливо важливих робіт, а також порядок встановлення і скасування підвищених стипендій, доплат для працівників за суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників визначається окремим положенням, яке затверджує ректор ТДМУ в межах законодавства.

6.8. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, для здійснення освітньої, наукової, виховної, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності ТДМУ, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

7. Порядок звітності, контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності

7.1. ТДМУ відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Указу Президента України "Про Державне казначейство України" та інших нормативно-правових актів складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності та подає їх до Міністерства охорони здоров'я України, органів Державного казначейства України, державної податкової служби, Державного комітету статистики, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування.

7.2. ТДМУ самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський та фінансовий облік своєї роботи, веде статистичну звітність згідно з установленими нормами, подає її в установленому порядку до органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності.

7.3. Ректор та головний бухгалтер ТДМУ несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

7.4. Аудит діяльності ТДМУ здійснюється згідно з чинним законодавством.

8. Концепція освітньої діяльності

8.1. Мета, принципи та програми освітньої діяльності ТДМУ відповідають концептуальним ідеям Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Президентом України, Закону України "Про освіту", Закону України "Про вищу освіту", Державної національної програми "Освіта" ("Україна XXI століття").

8.2 Мета освітньої діяльності:

- відтворення інтелектуального потенціалу держави;

- забезпечення медичної галузі кваліфікованими фахівцями;

- формування моральних принципів та норм поводження особистості.

8.3. Освітня діяльність базується на принципах:

- багатопрофільності;

- якості освітніх послуг, якості змісту освіти, якості результатів освіти, якості технологій навчання;

- ступеневості підготовки фахівців;

- становлення демократичної системи навчання;

- задоволення освітніх потреб студентів відповідно до їх інтересів, здібностей та потреб суспільства;

- використання державних стандартів вищої освіти як обов'язкового мінімуму змісту освіти і змісту навчання;

- відповідності рівня освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки випускників вимогам суспільного поділу праці;

- випереджального інноваційного розвитку освіти;

- мобільності підготовки фахівців щодо задоволення вимог ринку праці;

- особистісній орієнтації освіти;

- інтеграції до європейського та світового освітніх просторів;

- формування національних і загальнолюдських цінностей;

- моніторингу якості освіти, забезпечення його прозорості, сприяння розвитку громадського контролю.

8.4. Цільові програми освітньої діяльності та засоби реалізації:

8.4.1. Кадрове забезпечення медичної галузі через:

- формування якісного контингенту студентів;

- адекватність змісту освіти вимогам системи праці;

- формування змісту освіти та змісту навчання на основі суб'єктно-діяльнісного підходу за принципами цілеспрямованості, прогностичності та діагностичності;

- формування вузівської компоненти державних стандартів вищої освіти з урахуванням традицій наукових шкіл ТДМУ, потреб галузі та запитів студентів;

- формування номенклатури напрямів і спеціальностей адекватно змінам ринкових умов;

- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;

- конкурентоспроможність випускників на ринку праці;

- оновлення змісту освіти та організації навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, сучасних науково-технічних досягнень;

- підвищення якості освіти, оновлення форм організації навчально-виховного процесу;

- науково-методичне забезпечення навчального процесу як інформаційної моделі педагогічної системи;

- спеціалізацію, перепідготовку, стажування фахівців;

- розробку ефективних освітніх технологій;

- створення умов для розвитку обдарованої молоді;

- виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців відповідної кваліфікації.

8.4.2. Національне виховання через:

- забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання в дусі патріотизму і поваги до Конституції України;

- прищеплення студентам демократичного світогляду, дотримання громадянських прав і свобод, поваги до традицій, культури, віросповідання та мов спілкування народів світу;

- формування в молоді сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей та навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості;

- стимулювання в молоді прагнення до здорового способу життя;

- розвиток гуманістичної освіти, що грунтується на культурно-історичних цінностях народу, його традиціях і духовності;

- ствердження національної ідеї, що сприяє національній самоідентифікації, розвитку культури, оволодінню цінностями світової культури, загальнолюдськими надбаннями;

- формування у молоді потреби і уміння жити в громадянському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури;

- формування національних світоглядних позицій, ідей, поглядів і переконань на основі цінностей вітчизняної та світової культури;

- прищеплення здатності до самостійного мислення, суспільного вибору і діяльності, спрямованої на процвітання України;

- створення системи безперервної мовної освіти, що забезпечує обов'язкове оволодіння громадянами України державною мовою і можливість опановувати рідну (національну) мову і практично володіти хоча б однією іноземною мовою;

- сприяння розвитку високої мовної культури громадян, вихованню поваги до державної мови та мов національних меншин України, толерантності у ставленні до носіїв різних мов і культур;

- реалізацію мовної стратегії шляхом комплексного і послідовного впровадження просвітницьких, науково-методичних, роз'яснювальних заходів;

- формування нових життєвих орієнтирів особистості;

- сприяння формуванню нової ціннісної системи суспільства - відкритої, варіативної, духовно та культурно наповненої, толерантної, здатної забезпечити становлення громадянина і патріота, консолідувати суспільство на засадах пріоритету прав особистості, зменшення соціальної нерівності;

- формування відповідальності за власний добробут, стан суспільства.

8.4.3. Забезпечення рівного доступу до здобуття освіти через:

- запровадження ефективної системи інформування громадськості про можливості здобуття вищої освіти;

- створення умов для здобуття безоплатної вищої освіти на конкурсних засадах;

- удосконалення правових шляхів здобуття освіти за рахунок бюджетів усіх рівнів та коштів юридичних і фізичних осіб;

- розширення можливостей здобуття вищої освіти за рахунок індивідуального кредитування;

- створення умов для здобуття вищої освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми-інвалідами;

- інтеграцію з іншими вищими навчальними закладами різних рівнів акредитації;

- запровадження гнучких освітніх програм та інформаційних технологій навчання;

- додержання засад демократичності, прозорості та гласності у формуванні контингенту студентів, у тому числі шляхом об'єктивного тестування.

8.4.4. Створення системи безперервної освіти через:

- забезпечення послідовності змісту та координації навчально-виховної діяльності на різних ступенях освіти;

- формування потреби та здатності особистості до самоосвіти;

- оптимізацію системи післядипломної освіти на основі відповідних державних стандартів;

- створення інтегрованих навчальних планів і програм післядипломної освіти;

- формування та розвиток навчальних науково-виробничих комплексів ступеневої підготовки фахівців;

- розроблення індивідуальних модульних навчальних програм різних рівнів складності залежно від конкретних потреб.

8.4.5. Підготовка студентства до життєдіяльності в інформаційному суспільстві через:

- інформатизацію системи освіти, спрямованої на задоволення освітніх інформаційних і комунікаційних потреб учасників навчально-виховного процесу;

- запровадження нових форм навчання із застосуванням у навчальному процесі та бібліотечній справі інформаційно-комунікаційних технологій поряд з традиційними засобами;

- створення електронних підручників;

- застосування сучасних засобів навчання;

- використання комунікаційно-інформаційних засобів та глобальних інформаційно-освітніх мереж.

8.4.6. Поєднання освіти і науки через:

- фундаменталізацію освіти, інтенсифікацію наукових досліджень;

- розвиток освіти на основі новітніх наукових і технологічних досягнень;

- випереджальний розвиток освіти;

- інноваційну освітню діяльність;

- правовий захист освітніх інновацій та результатів науково-педагогічної діяльності як інтелектуальної власності;

- запровадження наукової експертизи варіативних компонентів державних стандартів освіти, підручників, інноваційних систем навчання та виховання;

- залученням до наукової діяльності обдарованої студентської молоді, педагогічних працівників;

- проведення спільної роботи з аптечними і хіміко-фармацевтичними підприємствами щодо пошуку, створення, виробництва, стандартизації і реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення;

- поглиблення співпраці та кооперації з іншими навчальними закладами і науковими установами;

- залучення до навчально-виховного процесу провідних вчених інших навчальних закладів;

- запровадження цільових програм, що сприяють інтеграції освіти і науки;

- забезпечення якості освіти відповідно до новітніх досягнень науки, культури і соціальної практики;

- взаємозв'язок освіти і науки, педагогічної теорії та практики.

8.4.7. Моніторинг та використання зарубіжного досвіду через:

- проведення спільних наукових досліджень, співробітництво з міжнародними фондами, проведення міжнародних наукових конференцій, семінарів, симпозіумів;

- сприяння участі педагогічних та науково-педагогічних працівників у відповідних заходах за кордоном;

- освітні та наукові обміни, стажування і навчання за кордоном студентів, педагогічних і науково-педагогічних працівників;

- аналіз, відбір, видання та розповсюдження кращих зразків зарубіжної наукової і навчальної літератури.

8.4.8. Кадрове забезпечення навчального процесу через:

- відповідність кадрового забезпечення вимогам атестації та акредитації спеціальностей;

- стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;

- створення умов для ефективної професійної діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників;

- забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних та науково-педагогічних працівників, підвищення соціального статусу відповідно до їх ролі в суспільстві.

9. Порядок внесення змін до Статуту

9.1. Зміни та доповнення до Статуту за поданням Вченої ради приймаються конференцією трудового колективу.

9.2. Зміни та доповнення до Статуту погоджуються в Міністерстві освіти і науки України та затверджуються Міністерством охорони здоров'я України.

10. Порядок реорганізації та ліквідації

10.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) ТДМУ здійснюються згідно з чинним законодавством.

10.2. Під час ліквідації та реорганізації ТДМУ його вивільнюваним працівникам гарантується додержанням їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

 

Ректор Тернопільського державного
медичного університету імені
І. Я. Горбачевського, Заслужений
діяч науки і техніки України,
член-кореспондент АМН
України, професор 

 
 
 
 
Л. Я. Ковальчук 


 

Разработка сайта - LotusSoft ©2003-2006 LotusSoft.    med@lotussoft.com.ua

©Авторские права принадлежат исключительно автору статьи.
Отвественность за содержание материала несет автор статьи.