Вторник, 19 Января, 2021 г.
О Проекте Контакты и партнеры Карта сайта
Харьков медицинский
Поиск: по названию  адресу 
Главная / Медицинские публикации / Авторы / Министерство охраны здоровья Украины /

НАКАЗ від 17 листопада 2005 року N 616 Про затвердження Статуту дитячого спеціалізованого санаторію "Москва" Міністерства охорони здоров'я України

 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 17 листопада 2005 року N 616

Про затвердження Статуту дитячого спеціалізованого санаторію "Москва" Міністерства охорони здоров'я України

З метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України установчих документів дитячого спеціалізованого санаторію "Москва" Міністерства охорони здоров'я України наказую:

1. Затвердити Статут дитячого спеціалізованого санаторію "Москва" Міністерства охорони здоров'я України (нова редакція) (додається).

2. Головному лікарю дитячого спеціалізованого санаторію "Москва" Горанову А. Л. провести в установленому чинним законодавством України порядку державну реєстрацію Статуту.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Відділу організації санаторно-курортного лікування Дишлового І. М.

 

Міністр 

Ю. Поляченко 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 17 листопада 2005 р. N 616 


СТАТУТ
Дитячого спеціалізованого санаторію "Москва"

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дитячий спеціалізований санаторій "Москва" (в подальшому - Санаторій) є державним санаторно-курортним закладом.

1.2. Санаторій підпорядковується Міністерству охорони здоров'я України, діє на підставі цього Статуту і у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України, іншими чинними нормативно-правовими актами.

1.3. Санаторій є юридичною особою, має печатку, штампи із зазначенням своєї назви, бланки, знак(и) для товарів та послуг, поточний та інші рахунки в органах державного казначейства, а також інші атрибути юридичної особи відповідно до чинного законодавства України.

1.4. Відносини з фізичними та юридичними особами здійснюються на договірних засадах у відповідності до вимог чинного законодавства України.

1.5. Назва Санаторію українською та російською мовами:

1.5.1. Дитячий спеціалізований санаторій "Москва";

1.5.2. Детский специализированный санаторий "Москва".

1.6. Місцезнаходження Санаторію: Автономна Республіка Крим, смт Сімеїз, вул. Радянська, 1.

1.7. Місцезнаходження Санаторію є його юридичною адресою. У разі зміни юридичної адреси, Санаторій зобов'язаний повідомити про це у п'ятиденний строк орган, що здійснив реєстрацію Санаторію, та Міністерство охорони здоров'я України.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Метою створення та функціонування Санаторію є забезпечення кваліфікованої лікувально-діагностичної допомоги та медико-педагогічної реабілітації хворих дітей, відповідно до спеціалізації санаторію.

Спеціалізація діяльності Санаторію встановлюється та змінюється Міністерством охорони здоров'я України згідно Закону України про курорти.

2.2. Основними напрямками діяльності Санаторію є:

2.2.1. здійснення медичної практики, відповідно ліцензії Санаторію;

2.2.2. проведення комплексного лікування з максимальним використанням кліматичних факторів, лікувально-оздоровчих та нетрадиційних методів;

2.2.3. додержання санітарно-епідеміологічного режиму;

2.2.4. розробка та впровадження нових ефективних методів діагностики, лікування, реабілітації та організації форм роботи передових санаторно-курортних установ;

2.2.5. проведення аналізу ефективності лікування хворих на санаторному етапі;

2.2.6. здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації медичного та педагогічного персоналу Санаторію;

2.2.7. співпраця з профільними науково-дослідними інститутами і кафедрами медичних університетів, проведення науково-практичних робіт;

2.2.8. участь в організації та проведенні семінарів, науково-практичних конференцій, експертних комісій, консиліумів, медичних рад тощо та контроль за якістю лікувально-діагностичного процесу;

2.2.9. зміцнення матеріально-технічної бази Санаторію та організація її експлуатації;

2.2.10. надання платних медичних послуг при відповідному дозволі МОЗ України, у встановленому законодавством порядку.

2.3. Інша діяльність, що не суперечить законодавству України та Статуту Санаторію.

Всі види діяльності, які згідно з чинним законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, можуть здійснюватися тільки після їх отримання.

3. МАЙНО ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

3.1. Майно та кошти Санаторію складають необоротні активи (нематеріальні активи, основні засоби, інші необоротні активи), оборотні активи, а також інші цінності, вартість яких відображається у балансі.

3.2. Майно та кошти Санаторію є державною власністю та належать йому на праві оперативного управління.

3.3. Джерелами формування необоротних та оборотних активів Санаторію є:

3.3.1. майно, передане йому МОЗ України;

3.3.2. асигнування з державного бюджету України;

3.3.3. кошти, а також інше майно, набуте Санаторієм внаслідок господарської діяльності;

3.3.4. благодійна допомога;

3.3.5. власні надходження Санаторію, які надійшли, як плата за послуги, що ним надаються в порядку, встановленому чинним законодавством;

3.3.6. плата за оренду майна Санаторію;

3.3.7. надходження від реалізації майна Санаторію, що не суперечить чинному законодавству;

3.3.8. інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

3.4. Кошти та майно Санаторію використовуються на виконання статутної діяльності.

3.5. Передача майна Санаторію в оренду здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.6. Перевірка наявності, порядку використання майна, фінансової діяльності Санаторію здійснюється відповідними державними органами та Міністерством охорони здоров'я України в порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.7. Санаторій веде бухгалтерський, медичний і статистичний облік та надає звітність відповідно до законодавства України.

3.8. Відносини Санаторію з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів.

3.9. Санаторій зобов'язаний приймати та виконувати доведені до нього в установленому законодавством порядку державні замовлення і державні завдання, а також враховувати їх при формуванні виробничої програми, визначенні перспектив свого економічного і соціального розвитку та виборі контрагентів.

3.10. Санаторій забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з законодавством.

3.11. Санаторій провадить зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до чинного законодавства України.

4. УПРАВЛІННЯ ТА СТРУКТУРА

4.1. Керівником Санаторію є головний лікар, який здійснює управління Санаторієм на засадах єдиноначальності.

4.2. Призначення на посаду головного лікаря здійснюється на підставі контракту, який укладається між ним та Міністерством охорони здоров'я України. Звільнення з посади головного лікаря здійснюється Міністерством охорони здоров'я України на підставі контракту у відповідності до чинного законодавства України.

4.3. Головний лікар вирішує самостійно всі питання, що пов'язані з діяльністю Санаторію, за винятком питань, які відносяться до компетенції Міністерства охорони здоров'я України та трудового колективу; несе відповідальність за діяльність Санаторію та звітує про це перед МОЗ України.

4.4. У межах повноважень головний лікар видає накази, розпорядження, обов'язкові для виконання усіх працівників Санаторію, та здійснює контроль за їх виконанням.

4.5. Головний лікар діє від імені Санаторію, без доручення представляє його інтереси в усіх органах державної влади, місцевого самоврядування, судах, підприємствах, установах та організаціях.

4.6. Головний лікар:

4.6.1. укладає договори та угоди, які пов'язані з діяльністю Санаторію;

4.6.2. видає довіреності для здійснення фінансово-господарчої діяльності;

4.6.3. відкриває рахунки в органах державного казначейства з метою діяльності санаторію;

4.6.4. має право першого підпису на фінансових документах;

4.6.5. розпоряджається коштами та майном Санаторію відповідно до чинного законодавства;

4.6.6. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Санаторію згідно з чинним законодавством;

4.6.7. призначає заступників, розподіляє функції та повноваження між ними, керівників підрозділів щодо управління роботою Санаторію та контролює їх;

4.6.8. затверджує положення про структурні підрозділи Санаторію, посадові інструкції працівників та інші необхідні документи;

4.6.9. заохочує та накладає стягнення на працівників Санаторію;

4.6.10. веде переговори щодо укладення колективного договору, укладає колективний договір і несе відповідальність за його виконання;

4.6.11. забезпечує розробку структури та штатного розкладу Санаторію, подає їх на затвердження до МОЗ України;

4.6.12. вносить пропозиції МОЗ України щодо внесення змін до даного Статуту;

4.6.13. вчиняє інші дії в порядку та межах, встановлених чинним законодавством України.

4.7. Основним структурним підрозділом Санаторію є лікувально-діагностична база.

4.8. Профіль діяльності відділень визначається головним лікарем за погодженням з МОЗ України.

4.9. Створення належних умов праці, здійснення заходів по організації заробітної плати, своєчасні розрахунки з працівниками, охорона навколишнього середовища та інше.

5. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

5.1. Трудовий колектив Санаторію складають усі фізичні особи, які своєю працею приймають участь в його діяльності на підставі трудових договорів.

5.2. Трудовий колектив:

5.2.1. розглядає проект колективного договору та приймає рішення щодо схвалення або відхилення цього проекту;

5.2.2. погоджує правила внутрішнього трудового розпорядку;

5.2.3. розглядає і вирішує питання самоврядування трудового колективу;

5.2.4. бере участь у стимулюванні продуктивності праці, порушує клопотання про заохочення працівників.

5.3. Колективний договір укладається між Санаторієм (в особі головного лікаря) і трудовим колективом або уповноваженим ним органом.

5.4. Колективним договором, встановлені взаємні зобов'язання сторін, регулюються виробничі, трудові та економічні відносини, питання охорони праці, соціального розвитку та інші питання.

5.5. Спори, що виникають при укладанні або виконанні колективного договору, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.6. Сторони, які уклали колективний договір, не менше одного разу на рік звітують про його виконання на зборах трудового колективу.

6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

6.1. Санаторій припиняє свою діяльність в результаті реорганізації (злиття, приєднання, розподілу, перетворення) або в результаті ліквідації. Рішення про припинення Санаторію приймається МОЗ України, а у випадках, передбачених законодавством України, - судом, в порядку, встановленому законодавством України.

При реорганізації або ліквідації Санаторію працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства.

6.2. Санаторій є таким, що припинив свою діяльність, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення його діяльності.

7. ЧИННІСТЬ СТАТУТУ

7.1. Цей статут набуває чинності після його реєстрації в установленому порядку.

7.2. У випадках зміни чинного законодавства України чи Статуту Санаторію, відповідні Статті Статуту Санаторію підлягають змінам.

7.3. Зміни та доповнення до Статуту вносяться в тому порядку, в якому приймався та затверджувався цей Статут.

 

Головний лікар
____________


____________

 

Разработка сайта - LotusSoft ©2003-2006 LotusSoft.    med@lotussoft.com.ua

©Авторские права принадлежат исключительно автору статьи.
Отвественность за содержание материала несет автор статьи.