Четверг, 28 Января, 2021 г.
О Проекте Контакты и партнеры Карта сайта
Харьков медицинский
Поиск: по названию  адресу 
Главная / Медицинские публикации / Авторы / Министерство охраны здоровья Украины /

НАКАЗ від 11 серпня 2005 року N 400 Про взаємодію лікарняних кас, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та закладів охорони здоров'я

 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 11 серпня 2005 року N 400

Про взаємодію лікарняних кас, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та закладів охорони здоров'я

З метою сприяння налагодженню ефективної взаємодії між лікарняними касами, місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування та медичними закладами, на виконання Указу Президента України від 08.08.2000 р. N 963/2000 "Про додаткові заходи щодо поліпшення медичної допомоги населенню України" наказую:

1. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської і Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державних адміністрацій, керівникам лікувально-профілактичних закладів:

1.1. Сприяти діяльності регіональних (обласних) лікарняних кас (далі - лікарняних кас), створених відповідно до Законів України "Про благодійництво та благодійні організації", "Про об'єднання громадян", зареєстрованих в органах юстиції, основною метою діяльності яких є покращання рівня медикаментозного забезпечення членів лікарняних кас та підвищення якості медичної допомоги.

1.2. Підтримувати ідею щодо співпраці з лікарняними касами в органах місцевого самоврядування, місцевих державних адміністраціях.

1.3. Сприяти підписанню Протоколів намірів між лікарняними касами та управліннями охорони здоров'я обласних державних адміністрацій.

1.4. Сприяти укладенню договорів між лікарняними касами та закладами охорони здоров'я, а також у пріоритетному порядку з лікарями загальної практики - сімейними лікарями.

1.5. До 01.09.2005 р. подати Департаменту організації та розвитку охорони здоров'я населення МОЗ України інформацію щодо взаємодії лікарняних кас з лікарями первинної ланки, в тому числі лікарями загальної практики - сімейними лікарями.

1.6. Взяти під особистий контроль щоквартальне подання звітів Департаменту економіки, фінансів та майнових відносин МОЗ України щодо стану функціонування лікарняних кас в регіонах України.

1.7. При підписанні угод, зазначених у пунктах 1.3 та 1.4 цього наказу, рекомендувати користуватись формами, що додаються.

2. Департаменту організації та розвитку охорони здоров'я населення, Департаменту економіки, фінансів та майнових відносин, Юридичному управлінню:

2.1. До 20.09.2005 р. узагальнити досвід взаємодії лікарняних кас з лікарями первинної ланки, в тому числі лікарями загальної практики - сімейними лікарями та внести пропозиції щодо покращання подальшої співпраці;

2.2. При розробці нормативно-правової бази розвитку охорони здоров'я України врахувати досвід взаємодії лікарняних кас та закладів охорони здоров'я.

3. Відділу освіти і науки МОЗ України сприяти проведенню науково-практичної конференції щодо сучасної ролі та місця лікарняних кас.

4. Хід виконання цього наказу заслухати на апаратній нараді в МОЗ України в листопаді 2005 р.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

В. о. Міністра 

С. М. Ханенко 


 

Додаток
до наказу МОЗ України
від 11 серпня 2005 р. N 400 


ПРОТОКОЛ НАМІРІВ
між територіальним органом управління охороною здоров'я та благодійною (громадською) організацією "Лікарняна каса"

_____________________________ управління охорони здоров'я ____________________________ державної адміністрації (далі - УОЗ) та благодійна (громадська) організація "Лікарняна каса" ___________________________ (далі - ЛК), які надалі іменуються Сторони, домовились про об'єднання зусиль, спрямованих на покращання надання медичної допомоги, вдосконалення системи контролю за якістю медичної допомоги населенню, в тому числі членам ЛК.

Стаття 1

Сторони вважають доцільним визначити такі основні напрямки співпраці:

1. Сприяння налагодженню ефективної взаємодії між лікарняними касами, місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування та медичними закладами.

2. Сприяння діяльності та популяризації досвіду ЛК.

3. Удосконалення системи медикаментозного забезпечення громадян, в тому числі членів ЛК.

3. Підвищення якості надання медичної допомоги населенню.

4. Обмін сторін інформацією з нормативно-правових питань.

5. Вдосконалення системи договірних відносин ЛК з лікувально-профілактичними закладами області (міста).

Стаття 2

Співпраця буде здійснюватись шляхом:

1. Створення (при необхідності) Координаційної ради за участю представників Сторін та органів місцевого самоврядування для забезпечення узгоджених дій та оперативного вирішення питань, пов'язаних з функціонуванням ЛК.

2. Створення спільної експертної комісії з контролю якості надання медичної допомоги членам ЛК та проведення експертної оцінки якості надання медичної допомоги членам ЛК на прохання ЛК.

3. Ознайомлення ЛК із змінами у законодавчих та нормативно-правових актах з питань охорони здоров'я.

4. Ознайомлення ЛК та впровадження чинних стандартів лікувально-діагностичних технологій, порядку експертизи якості лікувально-діагностичного процесу тощо.

5. Подання інформації про діяльність ЛК за узгодженими формами у встановлені терміни

6. Спільне проведення робочих нарад, семінарів, конференцій з питань організації медичної допомоги населенню, в тому числі членам ЛК.

Стаття 3

Цей Протокол набуває чинності з моменту його підписання обома сторонами і є безстроковим.

Протокол втрачає чинність по закінченню 30 днів з моменту одержання іншою Стороною письмового повідомлення про його розірвання.

Протокол укладено в _________________________________ "___" ____________ 200_ р. у двох примірниках, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

 

За Управління охорони здоров'я
________________________________
державної адміністрації 

За благодійну (громадську)
організацію "Лікарняна каса" 


 

ДОГОВІР N ______
про співпрацю закладу охорони здоров'я та благодійної (громадської) організації "Лікарняна каса"

м. 

"___" ____________ 200_ р. 


Благодійна (громадська) організація "Лікарняна каса", надалі - ЛК, в особі ____________________________________________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та _______________________________________________, в подальшому "Заклад", в особі ____________________________________________, який діє на підставі _________________, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне.

____________________________________________________________________________

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Предметом цього Договору є об'єднання зусиль Закладу та ЛК з метою покращання надання медичної допомоги членам ЛК, поліпшення їх забезпечення медикаментами, витратними матеріалами, виробами медичного призначення тощо.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Заклад зобов'язується:

2.1.1. При наданні медичної допомоги дотримуватись чинних стандартів діагностики та лікування, затверджених МОЗ України.

2.1.2. Здійснювати спільно з експертом ЛК контроль за якістю лікувально-діагностичного процесу.

2.1.3. Вести облік призначень та використання медикаментів для членів ЛК.

2.1.4. Раціонально та ефективно використовувати медикаменти, витратні матеріали, вироби медичного призначення тощо, надані Лікарняною касою.

2.1.5. Щомісячно до ___ числа місяця, що настає за звітним періодом, подавати лікарю-експерту ЛК звіт про використання медикаментів, витратних матеріалів, виробів медичного призначення тощо, що надаються Лікарняною касою за погодженою формою.

2.1.6. Щоквартально до ___ числа місяця, що настає за звітним періодом, подавати ЛК статистичний аналіз надання медичної допомоги членам ЛК за погодженою формою.

2.1.7. Сприяти статутній діяльності ЛК.

2.1.8. Надавати необхідну документацію та інформацію на запит керівних органів ЛК.

2.1.9. У рівних можливостях розподіляти медикаменти, витратні матеріали, вироби медичного призначення тощо, які придбані за рахунок бюджетною фінансування, між членами ЛК та тими, хто ними не є.

2.1.10. При можливості відповідно до чинного законодавства сприяти ЛК у створенні умов для зберігання медикаментів, виробів медичного призначення та інших санітарно-технічних засобів тощо.

2.1.11 Сприяти залученню відповідних фахівців лікарняних кас до контролю за якістю лікувально-діагностичного процесу та використання медикаментів і виробів медичного призначення, що надаються лікувально-профілактичним закладам лікарняними касами.

2.1.12.*

2.1.13.*

2.2. ЛК зобов'язується:

2.2.1. Надавати закладу медикаменти, витратні матеріали, вироби медичного призначення тощо, необхідні для якісного медичного обслуговування членів ЛК, або фінансову допомогу.

2.2.2. Акумулювати кошти членів ЛК.

2.2.3. Інформувати Заклад щодо можливості використання коштів ЛК на інші цілі, передбачені в статутних документах ЛК.

2.2.4. Залучати до співпраці лікарів первинної лапки, в тому числі лікарів загальної практики - сімейних лікарів, які працюють у Закладі.

2.2.5. На запит Закладу подавати інформацію про кількість членів ЛК.

2.2.6. Призначати лікаря-експерта (експертів) за погодженням із Закладом.

2.2.7. Забезпечувати лікувально-профілактичний процес члена ЛК в інших лікувальних закладах області.

2.2.8.*

2.3.*

2.4.*

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Заклад несе відповідальність за якість та відповідність медичної допомоги відповідно до чинного законодавства.

3.2. ЛК несе відповідальність за своєчасне забезпечення медикаментами, витратними матеріалами, виробами медичного призначення тощо, які не можуть бути надані члену ЛК в межах бюджетних асигнувань.

3.3. Сторони звільняються від відповідальності за цим Договором внаслідок дії непередбачуваних обставин (форс-мажор).

3.4.*

3.5.*

4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО

4.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання обома сторонами та діє протягом одного року.

4.2. У випадку, коли одна із сторін за ___ днів до закінчення строку дії Договору не виявить бажання його розірвати, Договір вважається продовженим на невизначений термін.

4.3. Підставою для дострокового розірвання цього Договору може бути невиконання або неналежне виконання однією із сторін прийнятих на себе зобов'язань або згода сторін.

4.4. Зміни та доповнення вносяться за згодою обох сторін у письмовій формі, підписуються уповноваженими представниками сторін.

4.5. Всі розбіжності з приводу виконання цього Договору вирішуються шляхом переговорів, у разі неможливості вирішення мирним шляхом - відповідно до чинного законодавства.

4.6. Договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної сторони.

4.7.*

4.8.*

____________
* - Пункти 2.1.12, 2.1.13, 2.2.8, 2.3, 2.4, 3.4, 3.5, 4.7, 4.8 заповнюються Сторонами в залежності від конкретних умов.

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЛК 

ЗАКЛАД 

М. П. 

М. П. 


 

ДОГОВІР N ____
про співпрацю між благодійною (громадською) організацією "Лікарняна каса" та сімейним лікарем

м. ________________ 

"___" ____________ 200_ р. 


Благодійна (громадська) організація "Лікарняна каса" ______________________________, в особі _____________________________________, який діє на підставі Статуту, в подальшому ЛК, з однієї сторони, та _______________________________ паспорт серії N ____________, виданий _____________________________________________, диплом ___________________________, ід. код ___________________, що проживає: ______________________________, у подальшому - сімейний лікар, з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

Предметом цього Договору є співпраця ЛК і сімейного лікаря в організації доступної та якісної медичної допомоги членам ЛК, їх медикаментозного забезпечення та сприяння наданню матеріально-технічної допомоги сімейному лікарю.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Сімейний лікар зобов'язується:

2.1.1. Подати кваліфіковану медичну допомогу членам ЛК.

2.1.2. Проводити профілактичну та санітарно-освітню роботу на дільниці.

2.1.3. Організовувати виконання заходів, спрямованих на популяризацію діяльності ЛК.

2.1.4. Знати основні напрямки діяльності ЛК, умови вступу та членства в ній, порядок надходження та використання членських внесків, основні принципи подання медичної допомоги членам ЛК.

2.2. ЛК зобов'язується:

2.2.1. Сприяти наданню матеріально-технічної допомоги сімейному лікарю.

2.2.2. Надавати інформаційну та фінансову підтримку сімейному лікарю, який співпрацює з ЛК.

2.2.3. Сприяти розвитку сімейної медицини в межах статутних цілей ЛК.

2.3.*

2.4.*

3. ФІНАНСОВА ДОПОМОГА СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

3.1. ЛК може надавати фінансову допомогу сімейному лікарю за якісне виконання своїх професійних обов'язків та популяризацію діяльності ЛК.

3.2. Рішення про розмір і порядок надання фінансової допомоги сімейному лікарю вирішується керівними органами ЛК.

3.3.*

3.4.*

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.

4.2. В інших питаннях, що не врегульовані цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

4.3.*

4.4.*

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ, ІНШІ УМОВИ

5.1. Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до кінця поточного року.

5.2. Договір вважається пролонгованим на наступний рік, якщо жодна зі сторін не побажала його розірвати не пізніше, як за 10 днів до завершення терміну його дії.

5.3. Договір втрачає силу в випадках, передбачених законодавством України.

5.4. Всі зміни та доповнення вносяться в письмовій формі за згодою сторін.

5.5. Дострокове розірвання договору можливе в випадку невиконання чи неналежного виконання однією із сторін своїх зобов'язань або за згодою сторін.

5.6. Договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

5.7.*

5.8.*

____________
* - Пункти 2.3, 2.4, 3.3, 3.4, 4.3, 4.4, 5.7, 5.8 заповнюються Сторонами в залежності від конкретних умов. 

АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

       ЛК 

Сімейний лікар 


____________

 

Разработка сайта - LotusSoft ©2003-2006 LotusSoft.    med@lotussoft.com.ua

©Авторские права принадлежат исключительно автору статьи.
Отвественность за содержание материала несет автор статьи.