Четверг, 28 Января, 2021 г.
О Проекте Контакты и партнеры Карта сайта
Харьков медицинский
Поиск: по названию  адресу 
Главная / Медицинские публикации / Авторы / Министерство охраны здоровья Украины /

НАКАЗ від 13 грудня 2004 року N 615 Про затвердження Статуту Українського науково-практичного медичного центру акушерства, гінекології та репродуктології МОЗ України

 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13 грудня 2004 року N 615

Про затвердження Статуту Українського науково-практичного медичного центру акушерства, гінекології та репродуктології Міністерства охорони здоров'я України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 15 червня 2005 року N 279

Відповідно до п. 4 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 2 грудня 2004 року N 595, наказую:

1. Затвердити Статут Українського науково-практичного медичного центру акушерства, гінекології та репродуктології Міністерства охорони здоров'я України (додається).

2. Директору Пітьку В. А.:

2.1. Забезпечити державну реєстрацію Українського науково-практичного медичного центру акушерства, гінекології та репродуктології Міністерства охорони здоров'я України відповідно до вимог чинного законодавства.

2.2. У двотижневий термін з дня державної реєстрації подати Управлінню медичних кадрів та державної служби копію Статуту Українського науково-практичного медичного центру акушерства, гінекології та репродуктології Міністерства охорони здоров'я України, копії свідоцтва про державну реєстрацію та довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

3. Управлінню медичних кадрів та державної служби (Банчуку М. В.) подати пропозиції про внесення відповідних змін до номенклатури закладів та посад МОЗ України.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра 

О. М. Орда 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 13 грудня 2004 р. N 615
(в редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 15 червня 2005 р. N 279)

Міністр охорони здоров'я України
____________ М. Є. Поліщук


СТАТУТ
УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ АКУШЕРСТВА, ГІНЕКОЛОГІЇ ТА РЕПРОДУКТОЛОГІЇ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
(нова редакція)

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Український науково-практичний медичний центр акушерства, гінекології та репродуктології Міністерства охорони здоров'я України (далі - "Центр") створено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02.12.2004 р. N 595.

1.2. Повне найменування Центру:

Українською мовою: "Український науково-практичний медичний центр акушерства, гінекології та репродуктології Міністерства охорони здоров'я України".

Російською мовою: "Украинский научно-практический медицинский центр акушерства, гинекологии и репродуктологии Министерства здравоохранения Украины".

1.3. Скорочене найменування Центру:

Українською мовою: "УНПМЦ АГР МОЗ України". Російською мовою: "УНПМЦ АГР МЗ Украины".

1.4. Центр заснований на державній власності і підпорядкований Міністерству охорони здоров'я України (далі - МОЗ України).

1.5. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України, цим Статутом.

1.6. Центр є юридичною особою, набуває права та несе обов'язки, є позивачем і відповідачем в суді, господарському та третейському суді з моменту державної реєстрації. Має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі (в національній та іноземній валюті), печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки тощо.

1.7. Структура Центру, штатний розпис, кошторис доходів і видатків затверджуються Міністерством охорони здоров'я України за поданням директора Центру.

1.8. Центр несе відповідальність за своїми зобов'язаннями відповідно до чинного законодавства.

РОЗДІЛ 2. МЕТА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

2.1. Центр створений з метою надання висококваліфікованої спеціалізованої акушерсько-гінекологічної допомоги населенню всіх регіонів України, розробки та впровадження сучасних організаційних, діагностичних і лікувальних технологій, спрямованих на зниження репродуктивних втрат та збереження репродуктивного здоров'я, в тому числі лікування безпліддя методами допоміжних репродуктивних технологій.

2.2. Центр здійснює:

• медичну практику;

• розробку та впровадження сучасних ефективних методів медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим, гінекологічним хворим, сімейним парам, які страждають на безпліддя;

• надання організаційно-методичної допомоги та планово-консультативної допомоги навчальним, науково-дослідним та лікувальним установам України із зазначених питань;

• проведення наукових досліджень та розробка нових ефективних медичних технологій в діагностиці, лікуванні і реабілітації хворих;

• дослідження та запровадження в медичну практику методів кріотерапії і кріохірургії патологічних станів людини;

• розробку та впровадження в практику сучасних репродуктивних технологій;

• організація і проведення науково-практичних конференцій та семінарів з науково-дослідними, лікувально-профілактичними установами України та зарубіжних країн; сприяння дослідженням по державним програмам в області медицини; встановлення, розвиток наукових і ділових зв'язків з навчальними, науково-дослідними інститутами, науковими центрами та провідними вченими України та зарубіжних країн;

• придбання, перевезення, збереження, відпуск та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів у відповідності з чинним законодавством України.

2.3. Центр здійснює також інші види діяльності, які не заборонені законодавством України і відповідають меті, що передбачена даним Статутом.

РОЗДІЛ 3. МАЙНО ЦЕНТРУ

3.1. Майно Центру становлять основні фонди та грошові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Центру.

3.2. Майно Центру є державною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Центр вчиняє щодо майна будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та Статуту Центру.

3.3. Джерелами формування майна Центру є:

• майно, що передано МОЗ України;

• бюджетне фінансування;

• спеціальні кошти;

• доходи від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;

• благодійні внески, пожертвування юридичних і фізичних осіб, гуманітарна допомога;

• інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

3.4. Центр самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський та фінансовий облік господарських операцій, складає передбачену законодавством бухгалтерську і статистичну звітність та подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль.

РОЗДІЛ 4. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ

4.1. Управління Центром здійснює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Міністерством охорони здоров'я України.

4.2. Директор центру самостійно вирішує питання діяльності Центру, за винятком тих, що віднесені до компетенції Міністерства охорони здоров'я України та трудового колективу.

4.3. Директор несе відповідальність за діяльність Центру та звітує про це перед МОЗ України.

4.4. Директор Центру:

• діє без доручення від імені Центру, представляє його інтереси в органах державної влади, місцевого самоврядування, судах, підприємствах, установах та організаціях;

• укладає правочини, видає довіреності;

• приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Центру згідно з чинним законодавством;

• затверджує положення про структурні підрозділи Центру та посадові інструкції працівників Центру;

• встановлює, відповідно до чинного законодавства та в межах фонду оплати праці надбавки, керівникам структурних підрозділів, спеціалістам, службовцям за складність, напруженість та високу якість праці або за виконання особливих робіт;

• розробляє структуру та штатний розпис Центру і подає на затвердження МОЗ України;

• у межах своїх повноважень видає накази і розпорядження;

• виконує інші функції в межах повноважень, які надані йому чинними законодавством.

РОЗДІЛ 5. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

5.1. Трудовий колектив Центру складають фізичні особи, які приймають участь, своєю працею в його діяльності на підставі трудових договорів.

5.2. Трудовий колектив:

• розглядає проект колективного договору та приймає рішення щодо схвалення або відхилення цього проекту;

• розглядає і вирішує питання самоврядування трудового колективу;

• бере участь у модальному стимулюванні продуктивності праці, порушує клопотання про представлення працівників до державних нагород.

5.3. Колективний договір укладається між Центром (в особі директора) і трудовим колективом або уповноваженим ним органом.

5.4. Колективним договором регулюються виробничі, трудові і економічні відносини, питання охорони праці, соціального розвитку.

5.5. Розбіжності, що виникають при укладанні або виконанні колективного договору, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.6. Сторони, які уклали колективний договір, не менше одного разу на рік звітують про його виконання на зборах трудового колективу.

РОЗДІЛ 6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

6.1. Припинення діяльності Центру відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) або ліквідації за рішенням МОЗ України, а у випадках, передбачених законодавством України, - за рішенням суду.

6.2. При реорганізації або ліквідації Центру працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства.

6.3. При реорганізації або ліквідації Центру органом, що прийняв рішення про ліквідацію, створюється ліквідаційна комісія.

6.4. Ліквідація Центру вважається завершеною, а Центр таким, що припинив свою діяльність з моменту виключення його з єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій.

(Статут в редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 15.06.2005 р. N 279)

____________

 

Разработка сайта - LotusSoft ©2003-2006 LotusSoft.    med@lotussoft.com.ua

©Авторские права принадлежат исключительно автору статьи.
Отвественность за содержание материала несет автор статьи.